Lektorský tým

Dopolední semináře

DRGÁČOVÁ Rafaela – Hudební výchova pojímaná jako radostně vnímaný a tvořivý procesod pohybu, hry, říkadla, přes instrumentální a pěvecké dovednosti až k jednoduchým hudebním formám.

Účastníci mají možnost osvojit si netradiční formy výuky hudební výchovy zaměřené na celkový rozvoj hudebnosti jejich žáků na všech stupních škol a ZUŠ, a seznámit se s netypickými pomůckami a jejich využitím. Výuka probíhá pomocí technik zážitkové pedagogiky s využitím netradičních výukových pomůcek, poslechových cvičení, lidových her a lidových i umělých písní a říkadel.

Rafaela Drgáčová – pedagog, vyučuje hru na violoncello a hudební nauku na ZUŠ v Jeseníku. Členka České Orffovy společnosti /ČOS/ a její tisková mluvčí, lektorka seminářů v ČR a mezinárodních kurzů v duchu ideí Carla Orffa, lektorka Společnosti pro hudební výchovu ČR. Spoluautorka knihy Hudební hry a kreativních dílen pro centra dalšího vzdělávání učitelů všech typů škol, autorka přednášek a workshopů pro Akademii III. věku a seniory, vedoucí kurzu „Hrátky s hudbou – Zpívání pro rodiny s dětmi“. Členka koordinačního týmu při MŠMT hudební nauky –  příprava RVP pro hudební nauky na ZUŠ, krajská metodička HN – Olomoucký kraj, ústřední metodička HN.

FIEDLER Vladimír – Instrumentální činnosti v hodině HV.Realizace partitur s využitím orffovského instrumentáře i „klasických“ nástrojů s ohledem na věk a úroveň dovednosti dětí (od předškolního věku až po adolescenty). Žánrově pestrý repertoár – dětské písně, lidová hudba, stará muzika, spirituály i populární hudba.

Mgr. Vladimír Fiedler – pedagog a hudebník, lektor, v současnosti působí jako ředitel na Masarykově ZŠ v Žalhosticích, na které vede dětský soubor Fidorky a pěvecký sbor Vinohrádek, zakladatel a lektor Letního hudebního tábora (LHT) Lhotsko a LDHV Společnosti pro hudební výchovu ČR. Člen Královské české hudební společnosti.

GROBÁR Martin – Hudební technologie, nástroj učitele HV. V jednotlivých lekcích se budeme seznamovat s vybranými možnostmi praktického využití současné hudební technologie ve vyučování kolektivní HV. Představíme si možnosti, jak efektivně využívat technologii v proce- su přípravy na vyučování, v samotném vyučovacím procesu jako pomocníka prezentace učiva, ale seznámíme se také s možnostmi uplatnění technologie jako nástroje rozvoje tvořivosti a hudebnosti žáka. To vše s přihlédnutím na daný typ skupiny.

Mgr. Martin Grobár, Ph.D.– pedagog a hudebník,který v současné době vyučuje hudební výchovu a sborový zpěv na ZŠ a ZUŠ Jabloňová v Liberci, absolvent v oboru hudební výchova a sbormistrovství na PedF UK Praha. Jeho pedagogická praxe zahrnuje soustavné působení na základních a základních uměleckých školách. Působil jako externí přednášející na PedF UK Praha v oblasti problematiky využití hudební technologie ve výuce hudební výchovy. Je tvůrcem elektronického portálu o hudební technologii ve výuce Modernihv.cz a online konceptu Sluchohry.cz. Má čtyři děti, jeho oblibou je hudební technologie a její všemožné využití ve výuce kolektivní a individuální hudební výchovy. V současné době je členem revizní pracovní skupiny HV při NÚV Praha.

HÁNA Luboš – Metodika sborového nácviku, využití looperu.Sborové skladby a úpravy pro malé i velké zpěváky. Dirigování ve školní třídě (dirigentské dovednosti v běžné nekoncertní praxi) 

PhDr. Luboš Hána, Ph.D. – pedagog, sbormistr, hudebník (kytara), autor úprav skladeb z oblasti populární hudby, lektor Bohemia cantat. Vyučuje na Katedře hudební výchovy PedF Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem praktické i teoretické disciplíny. Je sbormistrem Komorního smíšeného sboru Ventilky a na PedFUJEP vede sbor NONA. Je uměleckým ředitelem sborového festivalu Jirkovský Písňovar.

HAVELKOVÁ Hana – Hudba v pohybu. Na vlastní kůži se přesvědčíme, že hudba nás provází doslova na každém kroku a zároveň každou hudbu prostupuje určitý druh pohybu. Během semináře rozezníme nejcennější nástroj, který bez ohledu na věk či zkušenosti každý z nás máme, a tím je naše tělo. Prostřednictvím hravého a tvořivého prožitku z vlastního pohybu budeme s využitím říkadel, písní i klasických skladeb (znovu)poznávat základní pohybové prostředky a současně budeme hledat jejich vzájemné průsečíky se znějící hudbou. Vyzkoušíme si také způsoby, jak elementy pohybu využít v různorodých didaktických situacích.

MgA. Mgr. Hana Havelková – učitelka tance a hudební výchovy,tanečnice, choreografka, zpěvačka.V současnosti působí na International School of Brno jako učitelka hudební výchovy v angličtině pro děti od 3 do 14 let, na JAMU v Brně jako pedagog moderního a jazzového tance a na Katedře hudební výchovy PedF MU v Brně studuje v doktorském programu a učí hudebně pohybovou výchovu. Absolvovala roční mezinárodní studijní program Advanced Studies in Music and Dance Education na Orff Institutu v Salzburku a  pracovala v San Francisco School pod vedením D. Goodkina, S. Ibor-Lopéz a J. Hardinga. Je lektorkou České Orffovy společnosti, realizuje různé semináře s hudebně pohybovou a taneční tématikou. 

HRDINA Vladimír – Automatofony a nástrojové kuriozity – charismatický kantor a popularizátor nás tentokrát zavede do hájemství techniky. Poučné, zábavné, zajímavé!

Vladimír Hrdina– pedagog, klavírista, popularizátor, organizátor Letní jazzové dílny Karla Velebného ve Frýdlantu, lektor Společnosti pro hudební výchovu ČR. Vyučuje na ZŠ a ZUŠ a na Gymnáziu ve Frýdlantu, jednou měsíčně přednáší v Krajské vědecké knihovně v Liberci na téma artificiální hudby, v oboru popularizace dějin hudebního umění patří k absolutní špičce.

JIŘIČKOVÁ Jiřina „Víte, proč je moře slané? Aby v něm mohly plavat ryby!“Komplexně pojaté workshopy s progresivně seřazenými hudebními situacemi s prvky muzikoterapie, elementární improvizací a se zvláštním zřetelem na hudebně pohybové aktivity dětí. Náměty a inspirace pro hudební výchovu dětí předškolního a mladšího školního věku, stejně jako pro hudební vyučování dětí starších. Osvědčené aktivizující činnosti pro hudební nauku na ZUŠ. 

PhDr. Jiřina Jiřičková, PhD. – pedagog, sbormistryně, působí na Katedře hudební výchovy PedFUK Praha(Orffovy nástroje a pohybová výchova), Hudební škole hl. m. Prahy  a ZUŠ Mladá Boleslav. Je lektorkou SHV ČR a České Orffovy společnosti. Vede semináře pro učitele MŠ a ZŠ. Je sbormistryní úspěšného dětského pěveckého sboru Jiřičky, který založila a vede od roku 2004.  

KACAR Jakub„Škola hrou“ ve třetím tisíciletí:O tom, jak okořenit dnešní hudební výchovu pomocí her a nových technologií.

Mgr. Jakub Kacar – hudebník, pedagog, sbormistr, v současnosti student doktorského studia na Katedře hudební výchovy PedF UJEP Ústí nad Labem, absolvent KHv PedF UJEP Ústí nad Labem a konzervatoře Teplice, vyučující na ZUŠ Litoměřice, lektor Společnosti pro hudební výchovu ČR a NIDV. Sbormistr sboru Apendix Litoměřice a dětského pěveckého sboru Hlásek. Představitel nastupující generace kreativních pedagogů. Ve své pedagogické činnosti se zaměřuje především na novelizaci a „atraktivizaci“ výuky hudební výchovy.

POBUDOVÁ Lenka– Kniha jako vhodný prostor pro komplexní Hv aneb S knihou v ruce i bez ní, při hodinách hudba zní. Dílna nabídne široký záběr činností využitelných v projektovém vyučování i v běžných hodinách Hv na ZŠ. 

Mgr. Lenka Pobudová – učitelka Čj a HV na ZŠ a MŠ v Praze Vinoři, oba předměty vyučuje v co nejširším kontextu a zaměřuje se na jejich činnostní pojetí. Lektorka hudebních hrátek pro předškoláky při spolku Vinohra. Spoluautorka učebnice Hudební výchova 1 (nakladatelství Fraus) a autorka blogu www.jaknahudebku.blogspot.cz

PRCHAL Jan – … i cesta může být cíl!HV dnes, (nejen) populární hudba v HV – hrajeme, zpíváme, posloucháme a soutěžíme. Kvízy, praktické činnosti a speciálně: aktivní a aktivizační poslech hudby.… aby to nebyla nuda!… a bylo to k užitku.  

PaedDr. Jan Prchal – pedagog, lektor, autor učebnic, učebních textů a metodických materiálů, popularizátor, předseda SHV ČR, hlavní organizátor Letních dílen hudební výchovy. V současné době působí jako pedagog a zástupce ředitelky na ZŠ a ZUŠ Jabloňová Liberec, škole s rozšířenou výukou HV, je odborným asistentem Katedry hudební výchovy PedF Ústí nad Labem aKatedry hudební výchovy  PedF UK Praha, spolupracovníkem MŠMT ČR a členem prezídia České hudební rady při UNESCO. V současné době je koordinátorem revizní pracovní skupiny HV při NÚV Praha. Je jedním ze zakladatelů LHT Lhotsko a členem Královské české hudební společnosti. Má rád děti, muziku, hudební výchovu – a účastníky LDHV!

RATISLAV Michael – Instrumentální činnosti v HV– jednoduché partitury, které udělají radost žákům, pedagogům, vedení školy i inspekci.

Mgr.Michael Ratislav– pedagog, sbormistr a hudebník. Vyučuje na ZŠ Krásného v Brně, škole s rozšířenou výukou HV a vede instrumentální soubor ORRA a DPS Petrklíč.Je členem folklórního souboru Jánošíček.

SYNEK Jaromír – Ochutnávka z programu Slyšet jinak – programSlyšet jinak jezaměřen na elementární komponování a rozvíjení kreativity prostřednictvím hudebních činností. V rámci workshopu se budou jeho účastnici moci seznámit s koncepcí programu a na vlastní kůži si vyzkoušet koncentrační, komunikační a kompoziční hudební hry.
Netradiční hudební nástroje – prezentace a výroba netradičních hudebních nástrojů. Vlastní výroba rozvíjí manuální zručnost a zároveň i tvořivý přístup dětí k aktivnímu muzicírování, umožňuje atraktivním a vzhledem k věku i přiměřeným způsobem letmo nahlédnout i pod pokličku teoretických disciplín jakými jsou např. akustika, organologie ad. Hudební nástroje vyrobené veskrze z přírodních či recyklovaných materiálů nikterak nezatíží rozpočet školy a zároveň mohou být i cestou, jak motivovat ředitele škol k nákupu těch hudebních nástrojů, které by měly patřit ke standardnímu vybavení škol.

Mgr. Jaromír Synek, PhD.– absolvent Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (obor Učitelství Č-HV) – 1992, v letech 1994 až 2001 působil na olomouckých základních a středních školách jako učitel českého jazyka, hudební výchovy a sbormistr školních pěveckých sborů. V roce 2001 se stal členem Katedry hudební výchovy PedF UP jako odborný asistent pro didaktiku HV. Od roku 2002 je koordinátorem projektu „Slyšet jinak.“ 

TICHÁ Alena – Nejkrásnější hudební nástroj. Cestou prožitku objevujeme možnosti svého hlasu, procvičujeme základy pěvecké techniky, pochopíme vztah mezi tělem, hlasem a psychikou, porozumíme metodice práce s dětským hlasem. To vše pomocí tvořivých her s hlasem, písní a vícehlasých sborových skladeb vhodných pro zpěváky od MŠ po gymnázia.

PaedDr. Alena Tichá, Ph.D. – pedagožka, autorka učebnic a odborných textů, hlasová poradkyně v pěveckých sborech, lektorka SHV ČR. Vyučuje zpěv na PedF UK Praha, externě působila na ZUŠ a DAMU, založila školu s RVHV při ZŠ Na Výsluní v Brandýse nad Labem, kde řadu let vyučovala HV a vedla pěvecký sbor. Pro učitele z praxe vede metodické semináře na téma: Hlasová výchova dětí, Práce s dětmi hudebně a pěvecky zaostávajícími, Hlasová výchova ve sboru, Tvořivá práce s hlasem. V posledních letech se zaměřuje též na hlasovou reedukaci a prevenci hlasové únavy u pedagogů a hlasových profesionálů. Spolupracuje s foniatrickou klinikou FN Hradec Králové.

ZEMAN Petr – Ukulele v české škole. Ukulele je ideálním nástrojem pro instrumentální činnosti dětí v hodinách hudební výchovy. Jeho čtyři nylonové struny nekladou velký odpor prstům a zvládají je i děti mladšího školního věku. Lze je poměrně rychle naladit, hra v základní tónové řadě není složitá a pravidelné cvičení nenásilně podporuje žádaný rozvoj jemné motoriky. Velmi dobře se ukulele spojuje s orffovským instrumentářem i dalšími nástroji, které se ve školní praxi používají (zobcové flétny, boomwhackers apod.).

PhDr. Petr Zeman, Ph.D. – absolvoval studium učitelství v oboru český jazyk – hudební výchova na Katedře hudební výchovy PedF Ústí nad Labem. Působil na mnoha školách v Ústeckém kraji a od roku 1991 vyučuje hudební disciplíny na PedFUJEP v Ústí nad Labem. Profesionálně se věnuje sólovému i sborovému zpěvu (Severočeské divadlo, Pražský rozhlasový sbor, Áda Siegl Band aj.) a sbormistrovství (Ústecký dětský sbor). Ve volném čase pěstuje hru na kytaru a v posledních letech hlavně na ukulele, v němž objevil nástroj vhodný pro hudební vzdělávání dětí, a používá jej i ve výuce budoucích učitelů mateřských a základních škol. Je autorem metodického návodu na využití ukulele ve výuce hudební výchovy.

ZEMÁNKOVÁ Dagmar – Vedení sboruPočítáme – máváme – dirigujeme. Dirigentská technika v praxi.Zaměření na elementární dirigentskou dovednost nástupů jednotlivých hlasů, sólistů, instrumentů i pokročilé propracování  rytmiky, dynamiky, tempa, dirigentská jistota. Vedení vokálních skupin, vokálně instrumentálních těles na školách a ve třídách v běžných vyučovacích hodinách.

Mgr. Dagmar Zemánková– pedagožka, sbormistryně, absolventka  PedF UK obor HV – sbormistrovství, dirigování pod vedením Prof. Jiřího Koláře a Miroslava Košlera. Lektorka SHV ČR. Vyučuje na Gymnáziu a v ZUŠ v Rychnově nad Kněžnou, vede pěvecké sbory X-tet (komorní těleso s repertoárem populárním, jazzovým, gospelovým) a Prausův pěvecký sbor (velký smíšený sbor klasického zaměření se 150letou tradicí).