ČlenstvíPřihláška
 

AKTUALITY – leden a únor 2019

Dobrý den!

Vykročili jsme do druhého pololetí vstříc dalším výzvám – chřipkovým epidemiím, zlepšení mediálního obrazu hudební výchovy a v neposlední řadě do procesu za její udržení ve studijních plánech jako povinného předmětu – po kolikáté již?

Prioritami pro SHV ČR se staly: příprava konference Hudební výchova pro třetí tisíciletí, na kterou i Vás srdečně zveme – viz pozvánka na našich stránkách – a Revize rámcového vzdělávacího programu, v našem případě předmětů oblasti Umění a kultura. Proces revizí je nastartovám MŠMT a realizuje jej NÚV. SHV ČR je zastoupena v pracovní skupině pro hudební výchovu třemi zástupci. Práce to není ani lehká, ani příjemná. S ohledem naprobíhající proces není vkusné ani etické zveřejňovat průběžně podrobnosti, tak snad jentolik, že hudební výchova se může opět (po kolikáte již?) – zcela paradoxně – cítit ve své podstatě jako povinný předmět ohrožena. V současné době je dokončena studie, která má prokázat smysluplnost HV, její přínos pro rozvoj osobnosti žáků a zdůvodnění, proč by měla být zařazena jako povinný předmět po celých devět let základního vzdělávání. Ve středu 20. února se sešli zástupci všech uměleckých oborů v Praze (kromě HV i výchovy výtvarné, taneční a pohybové, dramatické a výchovy filmové a audiovizuální),aby představili zpracované studie. Hudební výchova se představila věcně jako životaschopný, fungující a integrativní předmět, který je v systému základního vzdělávání nezastupitelný. O tomto procesu – který považujeme pro budoucnost našeho předmětuza klíčový – budeme průběžně informovat. Podrobnější parametry revizí by měly být zveřejněny na konferenci MŠMT ČR, která se uskuteční 28. února v Technické knihovněv Praze. Přítomen bude předseda SHV ČR Jan Prchal.

Konference Hudební výchova pro třetí tisíciletí může na základě výše uvedeného sehrát velmi důležitou roli. Je potěšitelné, že podporu konferenci projevila řada institucí v čeles Českou filharmonií a záštitu jí poskytlo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Více se dozvíte na stránkách konference http://hv3000.cz/ . Apelujeme na všechny, komu nejsou stav ani budoucnost hudební výchovy lhostejné – přihlaste se a na konferenci přijeďte!

7. ledna se sešel předseda SHV ČR Jan Prchal s panem ústředním školním inspektoremMgr. Tomášem Zatloukalem, MBA a vyměnili si informace o šetření ČŠI směremk předmětu hudební výchova, zhodnotili dosavadní spolupráci (LDHV 2018) a předseda

SHV ČR pozval zástupce ČŠI na hudebně didaktickou konferenci Hudební výchova pro třetí tisíciletí. Pozvání bylo přijato a dva zástupci ČŠI se konference zúčastní.

Leden se nesl na vlně projektu Hudbado škol. Další setkání se uskutečnilov Rudolfinu 21. ledna a program bylzaměřen na problematiku populárníhudby v hudební výchově. Kapacita setkání byla opět beze zbytku vyčerpána a jak je z fotografie patrno,za žáky a studenty se rozjelo na devadesát nadšených a inspirovaných pedagogů, tedy – většinou paní učitelek a profesorek.

V předvečer se sešli ke sdílení zkušeností zástupci Regionálních center hudební výchovy, která již zahájila svou činnost – v Hořicích, Litoměřicích a Velvarech. Zkušenosti a reflexe prvních jsou jednoznačně pozitivní a příslibem do budoucna je i vznik dvou dalších center – v Olomouci a Liberci.Liberecké centrum zahájí svou činnost 4. dubna setkáním vmultimediálním sálu Krajského úřadu. Na školy v Libereckém kraji bude rozeslána pozvánka – budeme rádi, když jí vyučující v maximální míře využijí! Více na: www.rchv.cz
Setkání předcházela 15. ledna schůzka zástupců České filharmonie (pan generální ředitel ČF David Mareček, členky organizačního týmu v čele s koordinátorem panem Petrem Kadlecem), Nadace Agrofert (paní ředitelka nadace Zuzana Tornikidis) a SHV ČR (pan Jan Prchal). Potvrdilo se, že projekt ve své šíři jako takový představuje jedenz nejpřínosnějších způsobů, jak výuku hudební výchovy vyvést ze stávající situace, která na řadě škol není pro tento předmět příznivá. Kromě již fungujících setkání pedagogův Rudolfinu a aktivit regionálních center HV v krajích se jako velmi významnou součástí projektu jeví setkání didaktiků HV z kateder pedagogických fakult v březnu.

Cyklus edukačních programů České filharmonie Čtyři kroky do nového světa (hudby)pokračoval tentokrát Symfonií č.5 Dmitrije Šostakoviče. Dle mého názoru se jednalo o dosud nejzávažnější dílo, které pánové Marko Ivanovič a Petr Kadlec mladým posluchačům nabídli. Upřímně – tentokrát jsem o vhodnosti volby díla pochyboval a své pochybnosti jsem i oběma protagonistům sdělil. Po skončení programu jsem seoběma omluvil – 25. ledna jsem byl v Dvořákově síni Rudolfina účasten pro mne neuvěřitelné situace – žáci a studenti toto opravdu závažné (a co si budeme povídat – i značně smutné až depresivní) dílo přijali neuvěřitelným způsobem. Pro mne osobně jeden znejsilnějších zážitků za poslední období. Škoda, že nebyli přítomni všichni, kteří zpochybňují, že i mladému člověku lze „vážnou“ hudbu zpřístupnit!

29. ledna společnost EDUin uspořádala diskuzní Akvárium na téma Jak ve škole hodnotittzv. výchovy? Za zaneprázdněného prof. Jiřího
Holubce se zúčastnil Jan Prchal. Toto téma dle
SHV ČR není tím nejdůležitějším, co výuku

hudební výchovu trápí, ale nepochybně se jedná o téma, které je třeba otevřít a diskutovat. Žádný diskuzní pořad nemůže přinést byť jen dílčí řešení – to se ukázalo i zde. Z výstupů zástupců rodičovské veřejnosti, výchovy výtvarné, hudební a tělesné jasně vyplynulo, jak rozdílné pohledy nabízí vzdělávání sféry akademické a reálné školní. Jestliže jistým spouštěcím impulsem bylo – dle mého názoru necitlivé – posouzení výkresu hada žákyně 4. Třídy (obrázek výše), nebojme se toto téma otevřít a drážděme hada bosou nohou!

6. února valná hromada České hudební rady při UNESCO zvolila předsedu SHV ČR Jana Prchala do prezídia ČHR na další pětileté období a nadále zůstavá i členem pedagogické sekce. Na základě jím přednesené analýzy stavu hudební výchovy v základním vzdělávání získal plnou podporu všech zástupců zúčastněných institucí ve snaze udržet hudební výchovu jako povinný předmět ve všech ročnících ZŠ.

Na závěr bych se rád podělil o radost, jakou zažívám při čtení knihy Zdeněk Lukáš – Život v tvorbě autorky Aleny Martínkové. Představovat osobnost a dílo Zdeňka Lukáše jistě netřeba. Kniha vychází k jehonedožitým devadesátinám a podává velice čtivou formou plastický obraz této výjimečné osobnosti. Příjemný pocit doplňuje CD s výběremz tvorby, který uspořádal pan Zdeněk Vimr. Vydalo Nakladatelství Jalna,www.jalna.cz

Jednoznačně doporučujeme!

Děkujeme všem členům SHV ČR, kdo již uhradili alespoň v minimální výši členský příspěvek za rok 2019!

Přijeďte do Ústí nad Labem podpořit budoucnost hudební výchovy!

V Liberci 25. února 2019

 
 

More Posts in Aktuality

 
 

Share this Post