ČlenstvíPřihláška
 

Aktuality SHV ČR


březen – duben 2019

Dobrý den!

Jaro budiž pochváleno!

Zima váhavě vyklidila pozice a jaro je tu v plné síle. Toto období je pro hudební výchovu velice podnětné po všech stránkách – v učebnách a sborových zkušebnách, v rámci projektů, na konferencích i jednáních o budoucí podobě vzdělávání předmětů oblasti Umění a kultura. Jsme rádi, že Společnost pro hudební výchovu nezůstává stranou a je v tomto procesu považována za důležitého partnera. 

Stránky SHV ČRbyly v nedávné minulosti podrobeny oprávněné kritice a proto jsme přistoupili k jejich úpravě. To s sebou nese určité problémy a proto vás prosíme o shovívavost a trpělivost. Chceme, aby prezentace SHV ČR i HV jako takové odpovídala současným požadavkům. Děkujeme!

Netrpělivě očekávána je nepochybně informace o konání letošního jubilejního XXX. ročníku Letní dílny hudební výchovy, která se ve dnech 17. až 24. srpna uskuteční opět v Mělníce. Letošní ročník významnou měrou podpořilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR a tak program tohoto u nás nejreprezentativnějšího týdenního setkání hudebních pedagogů bude ještě bohatší než v letech minulých. Pozvánku s nezbytnými informacemi a přihláškou najdete v dohledné době na stránkách SHV ČR, nicméně již nyní můžeme prozradit, že opět bude v nabídce skupina pro pedagogy HV bez příslušného vzdělání, přijedou nás potěšit zajímaví a inspirativní hosté a závěrečný koncert se v sobotu 24. srpna uskuteční v Sukově síni Rudolfina. Již nyní si rezervujte termín pro LDHV!

Orchestr učitelů HV, který vzniká vždy na Letní dílně HV a zaniká společně se závěrečným koncertem, se letos vydá v polovině září na zcela ojedinělou cestu, kterou v rámci oslav 85. výročí založení SHV a v rámci projektu „Orchestr učitelů hudební výchovy koncertuje“zaštítilo i MŠMT. Orchestr bude pod taktovkou prof. Jiřího Holubcereprezentovat českou hudební výchovu a její skvělé učitelky a učitele ve dnech 16.–22. září 2019 na soutěžním festivalu a koncertech ve španělském Lloret de Mar a v Barceloně. Věříme, že na tento zájezd účastníci nikdy nezapomenou.

V rámci projektu Hudba do škol,který za finanční podpory Nadace Agrofert realizuje již třetím rokem edukační oddělení České filharmonie, se 27. března uskutečnilo v Rudolfinu setkání vedoucích kateder hudební výchovy pedagogických fakult, didaktiků hudební výchovy se zástupci projektu a SHV ČR. V procesu zefektivnění a zvýšení kvality výuky hudební výchovy hrají akademická pracoviště připravující budoucí generace pedagogů klíčovou roli. Je pozitvní, že v průběhu diskuze se přítomní shodli na klíčových tématech a vyjádřili ochotu v těchto setkáních pokračovat. Vzhledem k tomu, že byla zastoupena pracoviště univerzit z Ostravy, Brna, Ústí nad Labem, Plzně a Prahy, lze vyjádřit uměřený optimismus, že se „věci“ posouvají kýženým směrem.

V neděli 31. března se tamtéž setkali zástupci Regionálních centerprojektu Hudba do škol, aby zhodnotili zkušenosti z prvních setkání a nastínili další postup. Ke třem stávajícím centrům (Hořice, Litoměřice/Ústí nad Labem, Velvary) se přidávají další dvě (Liberec – poprvé 4. dubna) a Olomouc. Věřme, že tato aktivita „zdola“ přinese očekáváné výsledky, tedy zatraktivnění výuky pro žáky a aktivizaci pedagogů a jejich motivaci.

V úterý 9. dubna se s tématem Hry v hudební výchověuskutečnilo další setkání pedagogů z celé ČR v Rudolfinu. Nejsilnějším dojmem byla nepochybně účast harfistky ČF Jany Bouškové – jak v úvodním bloku, tak zejména v závěrečném koncertním recitálu dokázala, že je naší harfistkou č. 1 – a že je příjemnou a kultivovanou moderátorkou. V jednotlivých dílnách prezentovaly své zkušenosti a podněty paní kolegyně ze škol, za což jim patří obdiv. Je škoda, že následné reflexe nebyly vedeny vždy na odborné úrovni a ze setkání se nevytěžilo maximum. Je to jistě námět pro diskuzi nad dalším směřováním tohoto unikátního a přínosného projektu.

Revize RVP a pochopitelně budoucí místo hudební výchovy ve všeobecném vzdělávání je na počátku druhé fáze. Podkladovou analytickou studii pracovní skupina za HV předložila v termínu a nebyly vůči ní vzneseny zásadní připomínky – je do této chvíle (20. 4.) jedinou studií za oblast Umění a kultura, která byla na portálu NÚV Praha zveřejněna. Na pátek 26. dubna je svoláno do sídla NIDV (Senovážné náměstí 25, 110 00 Praha 1) setkání zástupců pracovních skupin revizí RVP. Za pracovní revizní skupinu HV bude přítomen Mgr. Martin Grobár, Ph.D. Účastníci by měli být m. j. seznámeni s průběhem prací na revizích, pojetím společných částí revidovaných RVP včetně předpokládaného učebního plánu pro základní vzdělávání.

Jsme velice rádi, že naše pozvání a výzva k účasti na konferenci Hudební výchova pro třetí tisíciletí měla silnou odezvu – v Ústí nad Labem se ve dnech 5. a 6. dubna setkalo více než 120 pedagogů, studentů, zástupců vzdělávacích institucí, neziskových organizací, společností zabývajících se distribucí hudebních nástrojů, hudebních vydavatelství a v neposlední řadě zástupců MŠMT ČR, NÚV a ČŠI. Téměř všemi vysoupeními a příspěvky resonovalo společné téma – podoba a místo hudební výchovy jako vyučovacího předmětu v systému našeho vzdělávání. V současném procesu revizí je tato otázka obzvláště aktuální a tak lze se zadostiučiněním konstatovat, že konference se uskutečnila v tom nejvhodnějším termínu. Po úvodních vstupech děkana Pedagogické fakulty UJEP pana doc. PhDr. Jiřího Škody, Ph.D. a vedoucí KHV PF UJEP doc. PhDr. Ivany Ašenbrenerové, Ph.D. byla předána ocenění za dlouhodobý přínos hudební výchově paní prof. PhDr. Evě Jenčkové, paní PaedDr. Aleně Tiché, Ph.D., paní PhDr. Věře Sokolové, panu doc. PaedDr. Miloši Kodejškovi, CSc., panu doc. PaedDr. Vladimíru Kuželkovi a panu PhDr. Stanislavu Tesařovi. 

Za propagaci české hudební výchovy v zahraničí a přínos v oblasti mezinárodních kontaktů byli oceněni paníMgr.  Gabriela Füssyová, Dis.Art., pan prof. Belo Felix a pan prof. PaedDr. Milan Pazúrik, CSc. ze Slovenska.

V úvodním příspěvku předseda SHV ČR PaedDr. Jan Prchal zhodnotil stav výuky předmětu a její současný mediální obraz. Upozornil na nezbytnost aktivního přístupu k procesu revize RVP a zdůraznil význam hudební výchovy z hlediska dlouhodobých progresivních tradic, mezinárodního ukotvení a jejího integrativního charakteru jako předmětu svého druhu zcela nezastupitelného. Jako symbol výše uvedeného prezentoval přítomným hůl hudebního skladatele Carla Orffa, kterou mu věnoval Pavel Jurkovič.

V prvním bloku pak zdůraznila význam hudební výchovy paní Mgr. Barbora Šobáňová (MŠMT ČR) příspěvkem Hudební výchova v současném systému všeobecného vzdělávánía nad Problematikou hudební výchovy z pohledu ČŠIse zamyslel její zástupce pan Mgr. Karel Šimek(ČŠI). Za klíčový segment revize RVP – Národní ústav pro vzdělávání (NÚV Praha) vystoupila paní PaedDr. Markéta Pastorová s příspěvkem Oblast Umění a kultura a postavení HV v procesu revize RVP.Upozornila na komplikovanost zahájených revizí a její vystoupení tuto skutečnost dokumentovalo. Velmi důležitým bylo její upozornění, že předmět hudební výchova je jediným z oblasti Umění a kultura, jehož podkladová analytická studie je zveřejněna na portálu NÚV (http://www.nuv.cz/t/rrvp/04).

Během celého prvního dne hrály a zpívaly v prostorách u auly dětské soubory a sbory ze základních a středních škol, což celému jednání – organizačně perfektně zvládnutého – dodalo přirozený a příjemný ráz. Po závěrečné generální diskuzi, ve které skvěle vystihla podstatu problematiky paní prof. Eva Jenčková parafrází slov Luďka Zenkla z legendární nitranské konference – „… aby to bylo to, a nikoli o tom“účastníky konference v Císařském sále ústecké knihovny potěšily svými výkony dětské soubory z Čech i Moravy a sólista ve hře na harfu Martin Sadílek, který ve IV. ročníku Mezinárodní hudební olympiády v Tallinnu získal hlavní cenu. Martina na soutěž vyslala SHV ČR jako vítěze prvního ročníku Olympiády HV ČR. První den jednání účastníci zakončili družně společenským večerem, na kterém nechybělo ani aktivní muzicírování a zpěv od srdce i plic.

Druhý den byl věnován praktickým dílnám. Více na stránkách konference http://hv3000.cz/

Děkujeme všem členům SHV ČR, kteří již uhradili alespoň v minimální výši členský příspěvek za rok 2019!

Jan Prchal, předseda SHV ČR

V Liberci 20. dubna 2019

 
 

More Posts in Aktuality

 
 

Share this Post