ČlenstvíPřihláška
 

Konference HV3000

Konference Hudební výchova pro třetí tisíciletí se na on-line platformě konala v Ústí nad Labem ve dnech 23. a 24. dubna 2021. Pořádali ji Společnost pro hudební výchovu České republiky, Česká hudební rada při UNESCO a Katedra hudební výchovy PF UJEP za podpory vedení Pedagogické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Nad jednáním konference převzaly záštitu významné osobnosti a instituce: děkan Pedagogické fakulty UJEP prof. PhDr. Jiří Škoda, Ph.D., státní tajemník PhDr. Jindřich Fryč za Mini- sterstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Mgr. Roman Dietz, ředitel Severočeské filharmonie Teplice a prezident České hudební rady při UNESCO.

Podnětem k uspořádání konference byla především potřeba na odborné úrovni reagovat na Opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání zveřejněné 1. února 2021 s naprosto nekompetentními redukcemi obsahu učiva předmětu hudební výchova na I. i II. stupni ZŠ. Organizátoři se chtěli zároveň důrazně vymezit vůči trvalému oslabování oblasti U a K – druhým silným motivem uspořádání konference bylo snížení hodinové dotace oblasti Umění kultura z 10 na 9 hodin v důsledku zavedení Digitální kompetence do RVP ZV a posílení hodinových dotací předmětu Informatika.