ČlenstvíPřihláška
 

Stanovy

ČL. I. Úvodní ustanovení

Název: SPOLEČNOST PRO HUDEBNÍ VÝCHOVU ČESKÉ REPUBLIKY Sídlo: Jabloňová 564/43 460 01 Liberec 12

ČL. II. Cíl činnosti občanského sdružení SHVČR

Občanské sdružení SPOLEČNOST PRO HUDEBNÍ VÝCHOVU ČESKÉ REPUBLIKY (dále SHVČR) navazuje na dlouholetou a historicky významnou činnost, která jako Společnost pro hudební výchovu pracovala již od roku 1934 a jako Česká hudební společnost od roku 1973.

Chceme sdružovat všechny, kdo se aktivně zajímají o hudební výchovu – z řad pedagogů i nepedagogické laické veřejnosti a prostřednictvím víkendových i letních seminářů, kurzů, tvůrčích dílen, přednášek, besed, diskusních fór, konferencí, koncertů a metodických materiálů jim umožnit další vzdělávání a profesní rozvoj nejen v oblasti hudební výchovy a práci s dětmi a mládeží, ale hledáním souvislostí mezi jednotlivými druhy umění (literatura, výtvarné umění a pod.) v oblasti kultury jako takové. Naše činnost je tedy především vzdělávací a osvětová. Svou činností a projekty chceme reagovat na aktuální a progresivní trendy ve výuce předmětu hudební výchova v celé šíři jejího spektra a formou dalšího vzdělávání a přípravou studijních a metodických materiálů také zvyšovat úroveň pedagogické praxe. Naše činnost by měla zároveň obohacovat kulturní život v místech našeho působení a rozšiřovat tak i regionální kulturu o nové možnosti.

ČL. III. Členství v SHVČR

 1. Členem mohou být fyzické a právnické osoby starší 18 let, které souhlasíse stanovami a cíli sdružení. Mohou se sdružovat eventuálně v zájmových složkách.
 2. O přijetí za člena rozhoduje výbor SHVČR.
 3. Členství v SHVČR vzniká přijetím za člena.
 4. Členství v SHVČR zaniká: a) vystoupením člena písemným oznámením,b) úmrtím člena,
  c) zánikem právnické osoby – SHVČR,
  d) vyloučením na základě rozhodnutí valné hromady.

ČL. IV. Práva a povinnosti členů SHVČR

1. Člen SHVČR má právo zejména:

– podílet se na činnosti SHVČR,
– volit do orgánů sdružení SHVČR,
– být volen do orgánů sdružení SHVČR,
– obracet se na orgány sdružení SHVČR s podněty a stížnostmi.

1

2. Člen SHVČR má povinnosti zejména:

– dodržovat stanovy,
– podílet se na činnosti sdružení SHVČR,

ČL. V. Orgány sdružení SHVČR

a) Členská schůze SHVČRb) Výbor SHVČR

ČL. VI. Členská schůze SHVČR

 1. ČlenskáschůzejenejvyššímorgánemsdruženíSHVČR.
 2. Členskou schůzi tvoří všichni členové sdružení SHVČR.
 3. Členskou schůzi svolává výbor SHVČR minimálně jednou za dva roky.
 4. Členská schůze zejména: a) rozhoduje o změnách stanov,

ČL. VII. Výbor SHVČR

b) volí členy výboru,
c) rozhoduje o zániku členství,
d) rozhoduje o zániku sdružení a majetkovém

vypořádání.

 1. Výbor je výkonným orgánem sdružení SHVČR, který za svou činnost odpovídá členské schůzi.
 2. Výbor zejména: a) volí ze svého středu předsedu a místopředsedu,b) koordinuje činnost sdružení,c) svolává členskou schůzi,d) rozhoduje o přijetí za člena.
 3. PředsedaamístopředsedajednajíjménemsdruženíSHVČR,atokaždýsamostatně.

ČL. VIII. Zásady hospodaření SHVČR

Občanské sdružení SHVČR je nezisková organizace hospodařící s movitým majetkem.Zdroji majetku SHVČR jsou zejména:

a) finanční a věcné dary fyzických a právnických osob,b) výnosyzmajetku,
c) člensképříspěvky
d) příjmy z grantů a dotací institucí ČR a EU

e) benefičníkulturníakce
Za hospodaření sdružení SHVČR odpovídají předseda a místopředseda SHVČR.

2

ČL. IX. Zánik SHVČR

Občanské sdružení SHVČR:

a) dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením,b) pravomocným rozhodnutím ministerstva o jeho rozpuštění.

Zaniká-li sdružení SHVČR dobrovolným rozpuštěním, rozhodne současně valná hromadaSHVČR o způsobu majetkového vypořádání.

ČL. X. Závěrečná ustanovení

Stanovy SHVČR nabývají účinnosti dnem registrace.

3