ČlenstvíPřihláška
 

LDHV 2022

POZVÁNKA
33. ROČNÍK
Letní dílny hudební výchovy

Ústí nad Labem  13.–20. srpna 2022 
Kurz je akreditován Společností pro hudební výchovu České republiky, IČ:22758917
u MŠMT ČR pod č.j. MSMT-14065/2021-5-575 ze dne 13.7. 2021 na základě § 25 a § 27 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Zahájení: 13. srpna 19:00
Ukončení: 19. srpna večer
Ubytování: Koleje PF
Celodenní stravování: menza UJEP – kampus 

Ceník poplatků

Kurzovné5 000,- Kč / samoplátci 4 500,- Kč 
Ubytování2 310,- Kč (330,- Kč/den)
Celodenní strava2 010,- Kč (335,- Kč/den) 
– snídaně formou švédského stolu 100,- Kč + oběd 135,- Kč + večeře 100,- Kč
Celkem:9 320,- Kč / samoplátci 8 820,- Kč

Jak se přihlásit

Přihlásit se lze POUZE elektronicky na našich stránkách. Vyplnění věnujte pozornost a nevynechejte žádnou z položek – to se týká i volby nástroje pro projekt (uveďte přesně druh zobcové flétny a saxofonu).

Po vyplnění a odeslání přihlášky obdržíte e-mailem potvrzení jejího přijetí + informace. Přihláška bude definitivně potvrzena až po úhradě kurzovného. 

Více: individuálně na shvcr@seznam.cz

V přihlášce specifikujte: zařazení do skupiny – výběr kroužku (pouze jeden, účast v kroužcích není povinná) – nástroj (hráči projektu) – zařazení muž/žena a hlasová skupina (pěvecká část projektu).

S ohledem na možnou situaci ohledně pandemie Covid-19 předpokládáme dodržování a realizaci v dané době platných opatření MZ ČR. Tímto Vás chceme poprosit o pochopení a součinnost. Dané možnosti se mohou měnit a bude-li třeba aktualizace, budeme Vás dále informovat a situaci upřesníme. Bez splnění těchto podmínek nelze kurz organizovat. Děkuji za pochopení – Jan Prchal, hlavní organizátor.

Lektorský sbor – dopolední semináře

DRGÁČOVÁ Rafaela – Hudební výchova pojímaná jako radostně vnímaný a tvořivý proces od pohybu, hry, říkadla, přes instrumentální a pěvecké dovednosti až k jednoduchým hudebním formám.
Účastníci mají možnost osvojit si netradiční formy výuky hudební výchovy zaměřené na celkový rozvoj hudebnosti jejich žáků na všech stupních škol a ZUŠ, a seznámit se s netypickými pomůckami a jejich využitím. Výuka probíhá pomocí technik zážitkové pedagogiky s využitím netradičních výukových pomůcek, poslechových cvičení, lidových her a lidových i umělých písní a říkadel.

Rafaela Drgáčová – pedagog, vyučuje hru na violoncello a hudební nauku na ZUŠ v Jeseníku. Členka České Orffovy společnosti /ČOS/ a její tisková mluvčí, lektorka seminářů v ČR a mezinárodních kurzů v duchu ideí Carla Orffa, lektorka Společnosti pro hudební výchovu ČR. Spoluautorka knihy Hudební hry a kreativních dílen pro centra dalšího vzdělávání učitelů všech typů škol, autorka přednášek a workshopů pro Akademii III. věku a seniory, vedoucí kurzu „Hrátky s hudbou – Zpívání pro rodiny s dětmi“. Členka koordinačního týmu při MŠMT hudební nauky –  příprava RVP pro hudební nauky na ZUŠ, krajská metodička HN – Olomoucký kraj, ústřední metodička HN.


HÁNA Luboš – Využití looperu v hodinách HV a sborového zpěvu. Looper je skvělou pomůckou v rukách učitele a sbormistra, a nepřeberné možnosti nabízí také při nástrojové výuce. Ale jde to i bez něho…

PhDr. Luboš Hána, Ph.D. – pedagog, sbormistr, hudebník, autor úprav skladeb z oblasti populární hudby, lektor Bohemia cantat. Vyučuje na Katedře hudební výchovy PF Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Je sbormistrem Komorního smíšeného sboru Ventilky a na PF UJEP vede sbor NONA. Je uměleckým ředitelem sborového festivalu Jirkovský Písňovar.


HIEKE Jana – Nahrávání ve výuce HV nejen na ZŠ Chcete nahrávat? Chcete střihat? Chcete zpracovat zvuk, nahrávku či písničku pro Vaše školní představení? Chcete ji využít na sociálních sítích? V letošním roce navážeme na již známé praktické aktivity v Soundtrapu a jiných aplikacích. Díky jednoduchým metodickým postupům je v rychlosti aplikujete do hodin HV na 2. stupni ZŠ, nižším stupni víceletých gymnázií či ZUŠ. Vrstvení audio stop, výroba základní sborové nahrávky aj. Je to ještě snazší, než se zdá. (Pro hladkou práci jsou zapotřebí: vlastní notebook/tablet, smartphone, sluchátka, Soundtrap účet.)

Mgr. Jana Hieke – pedagožka, vášnivá hudebnice a absolventka KHV PF UJEP v Ústí nad Labem (obor Učitelství HV pro SŠ, ZŠ a ZUŠ). Vyučuje AJ a HV na Základní škole Rudolfa Koblice v Kadani, kde vede dětský pěvecký sbor Donoty. Již několik let se zajímá o hudební technologie (především produkční DAW software) a jejich jednoduché a přímé využití v hodinách běžné HV. 


HOLUBEC Jiří – Dílna úprav skladeb! Realizace instrumentálních úprav skladeb pro školní výuku aneb proměna neživé úpravy v živéaranžmá. Nové úpravy pro školní soubory. Úprava jako polotovar aranžmá – volba tóniny – forma úpravy – melodie a protimelodie – harmonie a rytmus úpravy – úloha perkusí – rozdělení do hlasů – naukový rozměr úpravy. Interpretace úprav – tvorba vlastní úpravy. 

prof. PaedDr. Jiří Holubec, Ph.D. – pedagog, sbormistr. V současné době je členem Katedry hudební výchovy PF UJEP v Ústí nad Labem a rovněž členem katedry primárního vzdělávání FP Technické univerzity Liberec. Působí jako sbormistr univerzitního sboru Chorea academica a Děčínského pěveckého sboru. V průběhu revize RVP byl členem revizní pracovní skupiny HV při NÚV Praha. Je místopředsedou a lektorem SHV ČR a jedním ze zakladatelů Letního hudebního tábora Lhotsko. Člen Královské české hudební společnosti.


HRDINA Vladimír – „Jazz a … proč to nejde dohromady“  charismatický kantor a popularizátor nás tentokrát fundovaně, zábavně a zajímavě zavede do světa hudebního prolínání žánrů.

Vladimír Hrdina – pedagog, klavírista, popularizátor, organizátor Letní jazzové dílny Karla Velebného ve Frýdlantu, lektor Společnosti pro hudební výchovu ČR. Vyučuje na ZŠ a ZUŠ a na Gymnáziu ve Frýdlantu, jednou měsíčně přednáší v Krajské vědecké knihovně v Liberci na téma artificiální hudby, v oboru popularizace dějin hudebního umění patří k absolutní špičce.


JIŘIČKOVÁ Jiřina – Hravě s hlasem. Motivované progresivně řazené vokální činnosti v hudební výchově. Tematicky propojené, s tvořivými aspekty, prvky muzikofiletiky, v součinnosti s dalšími hudebními činnostmi. Náměty a inspirace pro hudební výchovu dětí předškolního, mladšího školního věku, stejně jako pro hudební vyučování dětí starších. Osvědčené aktivizující činnosti pro hudební nauku na ZUŠ.

PhDr. Jiřina Jiřičková, Ph.D. – pedagog, sbormistryně, vyučuje na KHV PedF UK, GMHS Praha a ZUŠ Mladá Boleslav. Je proděkankou Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy, členkou prezídia České hudební rady, spoluautorkou učebnic HV nakladatelství Taktik. Spoluorganizuje soutěž Hudební olympiáda ČR, působí v komité Mezinárodní hudební olympiády. Je lektorkou  SHV ČR a České Orffovy společnosti, lektorsky se podílí na hudebním klubu Fík při FOK.  V roce 2004 založila a od té doby vede  dětský pěvecký sbor Jiřičky.


KACAR Jakub – „Škola hrou“ ve třetím tisíciletí. O tom, jak okořenit dnešní hudební výchovu pomocí her, elementárního muzicírování a nových technologií. Obsáhlý nápadovník činností a her z různých oblastí hudební výchovy.

Mgr. Jakub Kacar, DiS. – hudebník, pedagog, sbormistr a kreativec v současnosti působí na Pražské konzervatoři, Katedře hudební výchovy PF UJEP Ústí nad Labem a ZUŠ Litoměřice, kde vede dětský pěvecký sbor Hlásek, absolvent KHV PF UJEP Ústí nad Labem a konzervatoře Teplice. Dále působí jako tvůrce a lektor edukačních programů pro Českou filharmonii. V umělecko-pedagogické oblasti působí zejména jako aranžér skladeb a capella či úprav pro dětské orchestry. V oblasti vzdělávání učitelů spolupracuje s NPI ČR, Tvořivou školou, Společností pro hudební výchovu ČR a nárazově i s dalšími vzdělávacími agenturami. Během roku je stále častěji zván na workshopy či metodické semináře nejen v České republice. Ve své pedagogické činnosti se zaměřuje především na novelizaci a „atraktivizaci” výuky hudební výchovy pro současného žáka s oporou o léta ověřené principy. Nebere se příliš vážně a má rád živou činnostní výuku HV, která rezonuje celou školou.


NOVOTNÁ Eva – Využití online aplikací v hudební výchově – tvorba smysluplných materiálů pro zpestření výuky.

PhDr. Eva Novotná  – vystudovala Učitelství pro střední školy pro obory český jazyk a literatura a hudební výchova na Pedagogické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně, zde absolvovala také rigorózní řízení a nyní na Katedře hudební výchovy UJEP působí jako doktorandka, kde se zabývá možnostmi aplikace vizualizace hudby do vyučování hudební výchovy a dále moderními vyučovacími metodami


NOVOTNÁ Hana – Hudba v pohybu. Během dílen rozezníme nejcennější nástroj, který bez ohledu na věk či zkušenosti každý z nás máme, a tím je naše tělo. Prostřednictvím hravého a tvořivého prožitku z vlastního pohybu budeme s využitím mluveného slova, písní i klasických skladeb (znovu)poznávat základní pohybové prostředky a současně budeme hledat jejich vzájemné průsečíky se znějící hudbou. Vyzkoušíme si také způsoby, jak elementy pohybu využít v improvizaci a různorodých didaktických situacích.    

MgA. et Mgr. Hana Novotná – učitelka, tanečnice, choreografka.  Pedagožka jazzového a moderního scénického tance na JAMU v Brně. Na PdF MU v Brně  studuje v doktorském programu a vede seminář hudebně pohybové výchovy. Místopředsedkyně a lektorka České Orffovy společnosti a lektorka SHV ČR. Členka výboru International Orff-Schulwerk Forum Salzburg. Absolventka mezinárodního studijního programu (Special Course) na Orff Institutu v Salzburku a pedagogické stáže v San Francisco School. Realizuje různé semináře s hudebně pohybovou a taneční tematikou.


POBUDOVÁ Lenka – S poslechem a činností hudebka je radostí Komplexně pojaté dílny zaměřené na hru, zážitek a tvořivost při výuce hudební výchovy s literárním přesahem.

Mgr. Lenka Pobudová – učitelka Čj a HV na ZŠ a MŠ v Praze Vinoři, oba předměty vyučuje v co nejširším kontextu a zaměřuje se na jejich činnostní pojetí. Lektorka SHV ČR, ČOS a Životního vzdělávání, spoluautorka učebnice Hudební výchova 1 (nakladatelství Fraus) a autorka blogu  www.jaknahudebku.blogspot.cz. 


PRCHAL Jan – … i cesta může být cíl! HV dnes, (nejen) populární hudba v HV – hrajeme, zpíváme, posloucháme a soutěžíme. Kvízy, praktické činnosti a speciálně: aktivní a aktivizační poslech hudby. Můj hudební deník. … aby to nebyla nuda! … a bylo to k užitku.

PaedDr. Jan Prchal – pedagog, lektor, autor učebnic, učebních textů a metodických materiálů, popularizátor, od roku 2002 do roku 2022 předseda SHV ČR. V současné době působí jako pedagog a zástupce ředitelky na ZŠ a ZUŠ Jabloňová Liberec, škole s rozšířenou výukou HV, je odborným asistentem Katedry hudební výchovy PF UJEP Ústí nad Labem a členem pedagogické sekce České hudební rady při UNESCO. Leader libereckého Regionálního centra HV, hlavní organizátor LDHV a Hudební olympiády ČR. Je jedním ze zakladatelů LHT Lhotsko a členem Královské české hudební společnosti. Má rád děti, muziku, hudební výchovu – a účastníky LDHV!


SYNEK Jaromír – Saxifon a frndžák – výroba a využití netradičních hudebních nástrojů ve škole. Výroba netradičních hudebních nástrojů rozvíjí manuální zručnost a zároveň i tvořivý přístup dětí k aktivnímu muzicírování, umožňuje atraktivním a vzhledem k věku i přiměřeným způsobem letmo nahlédnout i pod pokličku teoretických disciplín jakými jsou např. akustika, organologie ad. Hudební nástroje vyrobené veskrze z přírodních, recyklovaných či recyklovatelných materiálů nikterak nezatíží rozpočet školy, nabízejí prostor k užitečné realizaci dětí při jejich výrobě i následném využití a zároveň mohou být i cestou, jak motivovat ředitele škol k nákupu tradičních hudebních nástrojů, které by měly patřit ke standardnímu vybavení škol.

Mgr. Jaromír Synek, Ph.D. – absolvent Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (obor Učitelství Č-HV) – 1992, v letech 1994 až 2001 působil na olomouckých základních a středních školách jako učitel českého jazyka, hudební výchovy a sbormistr školních pěveckých sborů. V roce 2001 se stal členem Katedry hudební výchovy PdF UP jako odborný asistent pro didaktiku HV. Od roku 2002 je koordinátorem projektu „Slyšet jinak” zaměřeného na elementární komponování a rozvíjení kreativity prostřednictvím hudebních činností.


ŠAFAŘÍKOVÁ Hana – Rytmus je základ

Bc. Hana Šafaříková – pedagožka, aktivní hudebnice, lektorka zážitkové pedagogiky. Vyučuje řadu let na ZUŠ Popelka, Praha 5 hru na bicí nástroje, hudební nauku a vede autorský projekt Bubeníci & přátelé, v němž se setkávají bubeníci i nebubeníci společně tvořící představení propojující rytmus, divadlo, souhru a týmovou spolupráci. Mimo pedagogické činnosti má bohaté zkušenost s aktivním hraním z oblasti klasické, středověké, staré jazzové i soudobé hudby. 


TICHÁ Alena – Možnosti nápravy profesně unaveného hlasu. Prakticky zaměřený seminář dává možnost účastníkům poznat individuální příčiny jejich hlasových obtíží, nabízí však i prevenci těm, jejichž hlas zatím zvládá náročné povolání hlasového profesionála. V semináři budou nabídnuty hry, cvičení a motivace, které vedou k předcházení a k nápravě hlasové únavy. Jde o prakticky zaměřený seminář, v němž bude respektován individuální přístup ke každému účastníku.

PaedDr. Alena Tichá, Ph.D. – pedagožka, autorka učebnic a odborných textů, hlasová poradkyně v pěveckých sborech, lektorka SHV ČR. Vyučuje zpěv na PedF UK Praha, externě působila na ZUŠ a DAMU, založila školu s RVHV při ZŠ Na Výsluní v Brandýse nad Labem, kde řadu let vyučovala HV a vedla pěvecký sbor. Pro učitele z praxe vede metodické semináře na téma: Hlasová výchova dětí, Práce s dětmi hudebně a pěvecky zaostávajícími, Hlasová výchova ve sboru, Tvořivá práce s hlasem. V posledních letech se zaměřuje též na hlasovou reedukaci a prevenci hlasové únavy u pedagogů a hlasových profesionálů. Spolupracuje s foniatrickou klinikou FN Hradec Králové.


ZEMAN Petr – Ukulele v české škole. Ukulele je ideálním nástrojem pro instrumentální činnosti dětí v hodinách hudební výchovy. Jeho čtyři nylonové struny nekladou velký odpor prstům a zvládají je i děti mladšího školního věku. Lze je poměrně rychle naladit, hra v základní tónové řadě není složitá a pravidelné cvičení nenásilně podporuje žádaný rozvoj jemné motoriky. Velmi dobře se ukulele spojuje s Orffovským instrumentářem i dalšími nástroji, které se ve školní praxi používají (zobcové flétny, boomwhackers apod.). Pro nástrojovou hru v HV představuje ideální prostředek k aktivnímu muzicírování.

PhDr. Petr Zeman, Ph.D. – absolvoval studium učitelství v oboru český jazyk – hudební výchova na Katedře hudební výchovy PF Ústí nad Labem. Působil na mnoha školách v Ústeckém kraji a od roku 1991 vyučuje hudební disciplíny na PF UJEP v Ústí nad Labem. Profesionálně se věnuje sólovému i sborovému zpěvu (Severočeské divadlo, Pražský rozhlasový sbor, Áda Siegl Band aj.) a sbormistrovství (Ústecký dětský sbor). Ve volném čase pěstuje hru na kytaru a v posledních letech hlavně na ukulele, v němž objevil nástroj vhodný pro hudební vzdělávání dětí, a používá jej i ve výuce budoucích učitelů mateřských a základních škol. Je autorem metodického návodu na využití ukulele ve výuce hudební výchovy (Ukulele v české škole, vyd. AOS Publishing v Ústí nad Labem 2018) a učebnice hry na ukulele pro samouky (Ukulele na doma, vyd. AOS Publishing v Ústí nad Labem 2021).


ZEMÁNKOVÁ Dagmar – Vedení sboru a dirigentská technika v praxi. Zaměření na elementární dirigentskou dovednost a zautomatizování jednotlivých gest v různém metru, tempu, dynamice. Vedení vokálních skupin, vokálně instrumentálních těles na školách a především ve třídách v běžných vyučovacích hodinách s důrazem na přesvědčivý, přirozený a čitelný kontakt mezi dirigentem a zpěváky (instrumentalisty).

Mgr. Dagmar Zemánková – pedagožka, sbormistryně, absolventka  PedF UK obor HV – sbormistrovství, dirigování pod vedením Prof. Jiřího Koláře a Miroslava Košlera. Lektorka SHV ČR. Vyučuje na Gymnáziu a v ZUŠ v Rychnově nad Kněžnou, vede pěvecké sbory X-tet (komorní těleso s repertoárem populárním, jazzovým, gospelovým) a Prausův pěvecký sbor (velký smíšený sbor klasického zaměření se 150letou tradicí). 

Odpolední využití

ZEMÁNKOVÁ Dagmar – sborový a kolektivní zpěv

HOLUBEC Jiří – společná instrumentální radost

Podvečerní kroužky

(nemusí být po celý týden – vyhrazeno)

Vyberte pouze jeden z kroužků:

HÁNA Luboš – Praktické lekce s drnkacími nástroji – hra a stylizace doprovodů podle akordických značek – kytara, případně ukulele a další drnkací nástroje … mimo harfy!

JIŘIČKOVÁ Jiřina – Úvod do dalcrozeovské pedagogiky v současné HV. Hudba, pohyb, improvizace a zážitková setkání přibližující pedagogický přístup výuky a učení se hudbě prostřednictvím vnímání hudby a vyjadřování se hudbou. Kroužek otevřený všem zájemcům o seznámení se s Emile-Jacque Dalcrozem.

PRCHAL Jan – Nebojte se Sibelia! Kroužek pro všechny, kteří začínají pracovat s notačním programem Sibelius. Je připravena metodická řada, na jejímž závěru bude každý schopen zapsat kompletně písničku nebo jiný materiál pro výuku s transportem do grafického i zvukového dokument. Otestováno na žactvu. PC budou k dispozici, doporučeno je si dle možností přivézt svůj. Kontaktujte lektora na renetamusic@seznam.cz

ZEMAN Petr – Ukulele ve škole – praktické ukázky, jak na to… 

ZEMÁNKOVÁ Dagmar – Individuální nebo skupinové konzultace, komorní vokální skupiny.  

Počet kroužků je závislý na počtu zájemců – v případě, že nebude dostatečný, vyhrazují si pořadatelé právo konkrétní kroužek zrušit.

Studijní skupiny

Podle svého zaměření nebo zájmu se můžete přihlásit do 5 studijních zaměření. Počet skupin bude závislý na nastavení hygienických parametrů a nařízení v době konání kurzu. 

A – MŠ a 1. st. ZŠ – se zaměřením na předškolní HV a výuku na prvním stupni ZŠ     

B – II. st. ZŠ – se zaměřením na běžnou HV na druhém stupni ZŠ

C – SŠ – se zaměřením na HV v podmínkách středních škol, ale i škol s rozšířenou výukou HV            

D – ZUŠ – se zaměřením na výuku ZUŠ

E – Šikulové bez „papíru“ – studijní skupina vytvořená pro pedagogy, kteří jsou nuceni vyučovat HV bez předchozího odborného a praktického vzdělání. Připraveny jsou funkční metodické materiály, škála didaktických pomůcek a situací, které pomohou pedagogům pro ně často nekomfortní situace zvládnout. Tedy aby HV nebyla pro pedagoga noční můrou a pro žáky nudou.

Hosté LDHV 2022

Připravujeme pro vás setkání se zajímavými osobnostmi – Miriam Bayle – prof. Cyril Höschl – Marko Ivanovič a Petr Kadlec – Lukáš Janata – houslista Daniel Matejča.

V rámci kurzu chystáme i Diskuzní kulatý stůl se zástupci MŠMT, NPIČR a ČŠI na témata, která pálí nás a snad i ony instituce.

V průběhu kurzu bude možno zakoupit notové materiály a pomůcky pro výuku, včetně obalů na hudební nástroje – jako obvykle!

Studentský den

Pro studenty oboru hudební výchova jsme připravili speciální program, kterého se mohou ve středu 17. srpna zdarma zúčastnit. Po přihlášení na adrese shvcr@seznam.cz vyrozumíme a pošleme rozvrh studentské skupiny. Do předmětu zprávy uveďte LDSD. Ubytování ani stravování nezajišťujeme. Bez předchozího přihlášení nebude účast umožněna.

Ke stažení

Plakát LDHV 2022Stáhnout