LDHV 2021

Podrobné informace letošního kurzu připravujeme – pravidelně sledujte tyto stránky a náš Facebook, kde se dozvíte další informace a aktuality.

Kurz je akreditován Společností pro hudební výchovu České republiky, IČ:22758917

u MŠMT ČR pod č.j. MSMT-7171/2018-2-356 ze dne 4. 5. 2018 na základě § 25 a § 27 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů,  ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.              

Zahájení: 14. srpna 19:00

Ukončení: 20. srpna 

Ubytování: Koleje PF

Celodenní stravování: menza UJEP – kampus 

Ceník poplatků:

Kurzovné                                5 000 Kč, samoplátci 4 000 Kč 

Kurzovné on-line                 2 500 Kč

Ubytování                              2 310 Kč (330 Kč/den)

Celodenní strava                2 010 Kč (335 Kč/den) – snídaně formou švédského stolu 90 + oběd 145 + večeře 100

Celkem:                                9 320 Kč, samoplátci 8 320 Kč     

S ohledem na situaci ohledně pandemie Covid-19 předpokládáme dodržování a realizaci platných opatření MZ ČR. Tímto Vás chceme poprosit o pochopení a součinnost při akceptování následujících možností, které v současné době předpokládáme. Dané možnosti se mohou měnit a bude-li třeba aktualizace, budeme Vás dále informovat a situaci upřesňovat. Bez splnění všech podmínek se nelze kurzu účastnit. Pokud máte s dodržováním platných opatření jakýkoli problém, zvolte prosím on-line variantu nebo se na letošní kurz nehlaste. Děkuji za pochopení – Jan Prchal, hlavní organizátor.

Lektorský sbor:

1. Dopolední semináře – hudební dílny:

DRGÁČOVÁ Rafaela – Hudební výchova pojímaná jako radostně vnímaný a tvořivý proces od pohybu, hry, říkadla, přes instrumentální a pěvecké dovednosti až k jednoduchým hudebním formám.

Účastníci mají možnost osvojit si netradiční formy výuky hudební výchovy zaměřené na celkový rozvoj hudebnosti žáků na všech stupních škol a ZUŠ. Výuka probíhá pomocí technik zážitkové pedagogiky s využitím netradičních výukových pomůcek, poslechových cvičení, lidových her a lidových i umělých písní a říkadel.

Rafaela Drgáčová – pedagog, vyučuje hru na violoncello a hudební nauku na ZUŠ v Jeseníku. Členka České Orffovy společnosti /ČOS/, lektorka seminářů v ČR a mezinárodních kurzů v duchu ideí Carla Orffa, lektorka Společnosti pro hudební výchovu ČR. Spoluautorka knihy Hudební hry a kreativních dílen pro centra dalšího vzdělávání učitelů všech typů škol, autorka přednášek a workshopů pro Akademii III. věku a seniory, vedoucí kurzu „Hrátky s hudbou – Zpívání pro rodiny s dětmi“. Členka koordinačního týmu při MŠMT hudební nauky –  příprava RVP pro hudební nauky na ZUŠ, krajská metodička HN – Olomoucký kraj. 

GROBÁR Martin – Hudební technologie, vzdáleně spolu. Obsahem jednotlivých lekcí bude představení příkladových projektů, které byly realizovány s podporou konkrétních typů technologií. Letošní rok se zaměříme na problematiku udržitelných a univerzálních projektů, které lze realizovat za pomoci hudební technologie. Účastníci budou mít možnost předložené projekty prakticky vyzkoušet, získají mnoho materiálů a prohloubí své dovednosti v ovládání současné hudební technologie. Představeny budou např. projekty Samplování, Záznam kolektivního hudebního představení, Sequencer a PianoRoll aj. 

Mgr. Martin Grobár, Ph.D. – pedagog a hudebník, který v současné době vyučuje hudební výchovu a sborový zpěv na ZŠ a ZUŠ Jabloňová v Liberci, absolvent v oboru hudební výchova a sbormistrovství na PedF UK Praha. Jeho zálibou je hudební technologie a její všemožné využití ve výuce kolektivní a individuální hudební výchovy. Souvislou a pokračující pedagogickou praxí na základních a základních uměleckých školách získává poznatky, které předává nejen svým žákům, ale také studentům na PedF UK Praha, kde se zaměřuje na oblast problematiky využití hudební technologie ve výuce hudební výchovy. Je tvůrcem on-line konceptu Sluchohry.cz a didaktického webu modernihv.cz, a hrdým otcem čtyř dětí – tím pádem milovníkem vícemístných automobilů. V průběhu revize RVP byl členem revizní pracovní skupiny HV při NÚV Praha.

HÁNA Luboš – Využití looperu v hodinách HV a sborového zpěvu. Looper je skvělou pomůckou v rukách učitele a sbormistra, a nepřeberné možnosti nabízí také při nástrojové výuce. 

PhDr. Luboš Hána, Ph.D. – pedagog, sbormistr, hudebník (kytara), autor úprav skladeb z oblasti populární hudby, lektor Bohemia cantat. Vyučuje na Katedře hudební výchovy PF Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem praktické i teoretické disciplíny. Je sbormistrem Komorního smíšeného sboru Ventilky a na PF UJEP vede sbor NONA. Je uměleckým ředitelem sborového festivalu Jirkovský Písňovar.

HAVELKOVÁ Hana – Hudba v pohybu – Hýbeme se doma on-line. Během semináře rozezníme nejcennější nástroj, který bez ohledu na věk či zkušenosti každý z nás máme, a tím je naše tělo. Prostřednictvím hravého a tvořivého prožitku z vlastního pohybu budeme s využitím říkadel, písní i klasických skladeb (znovu)poznávat základní pohybové prostředky a současně budeme hledat jejich vzájemné průsečíky se znějící hudbou. Vyzkoušíme si také způsoby, jak elementy pohybu využít v různorodých didaktických situacích.

MgA. et Mgr. Hana Havelková – učitelka tance a hudební výchovy, tanečnice, choreografka, zpěvačka. V současnosti působí na International School of Brno jako učitelka hudební výchovy v angličtině pro děti od 3 do 14 let, na JAMU v Brně jako pedagog moderního a jazzového tance a na Katedře hudební výchovy PdF MU v Brně studuje v doktorském programu a učí hudebně pohybovou výchovu. Absolvovala roční mezinárodní studijní program Advanced Studies in Music and Dance Education na Orff Institutu v Salzburku a pracovala v San Francisco School pod vedením D. Goodkina, S. Ibor-Lopéz a J. Hardinga. Je lektorkou České Orffovy společnosti, realizuje různé semináře s hudebně pohybovou a taneční tematikou. 

HOLUBEC Jiří – Dílna úprav skladeb! Realizace instrumentálních úprav skladeb pro školní výuku aneb proměna neživé úpravy v živé aranžmá. Nové úpravy pro školní soubory. Úprava jako polotovar aranžmá – volba tóniny – forma úpravy – melodie a protimelodie – harmonie a rytmus úpravy – úloha perkusí – rozdělení do hlasů – naukový rozměr úpravy. Interpretace úprav – tvorba vlastní úpravy. 

prof. PaedDr. Jiří Holubec, Ph.D. – pedagog, sbormistr. V současné době je členem Katedry hudební výchovy PF UJEP v Ústí nad Labem a rovněž členem katedry primárního vzdělávání FP Technické univerzity Liberec. Působí jako sbormistr univerzitního sboru Chorea academica a Děčínského pěveckého sboru. V průběhu revize RVP byl členem revizní pracovní skupiny HV při NÚV Praha. Je místopředsedou a lektorem SHV ČR a jedním ze zakladatelů Letního hudebního tábora Lhotsko. Člen Královské české hudební společnosti.

HRDINA Vladimír – „Židovská hudba“  charismatický kantor a popularizátor nás tentokrát fundovaně, zábavně a zajímavě zavede do světa židovské hudby napříč hudebními oblastmi a žánry.

Vladimír Hrdina – pedagog, klavírista, popularizátor, organizátor Letní jazzové dílny Karla Velebného ve Frýdlantu, lektor Společnosti pro hudební výchovu ČR. Vyučuje na ZŠ a ZUŠ a na Gymnáziu ve Frýdlantu, jednou měsíčně přednáší v Krajské vědecké knihovně v Liberci na téma artificiální hudby, v oboru popularizace dějin hudebního umění patří k absolutní špičce.

JABORSKÁ Lenka – Tvořivost v pohybu. Hledání přirozeného a tvořivého pohybu, rytmu, tempa a dynamiky vlastního těla. Rozvoj sociálních vztahů ve skupině. Skupinová dynamika. Využití aktivního pohybu ve výuce hudební výchovy při osvojování základních znalostí                   a dovedností.

Mgr. MgA. Lenka Jaborská – pedagog ZUŠ Hlučín (Literárně dramatický obor), pedagog Janáčkovy konzervatoře v Ostravě (předmět Jevištní pohyb, dramatická výchova), lektorka hudebně pohybových workshopů při Janáčkově filharmonii v Ostravě – workshopy pro maminky s dětmi od půldruhého roku, lektorka hudebně dramaticko-pohybových dílen pro děti, studenty, pedagogy, kamarády a lektorka České Orffovy společnosti. Autorka Rodinných koncertů při Janáčkově filharmonii v Ostravě (scénář, režie), autorka interaktivních koncertů pro školky a školy. V současnosti je  stále a pořád nejaktivnější na své mateřské.

JIŘIČKOVÁ Jiřina – Hravě s hlasem. Motivované progresivně řazené vokální činnosti v hudební výchově. Tematicky propojené, s tvořivými aspekty, prvky muzikoterapie, v součinnosti s dalšími hudebními činnostmi. Náměty a inspirace pro hudební výchovu dětí předškolního a mladšího školního věku, stejně jako pro hudební vyučování dětí starších. Osvědčené aktivizující činnosti pro hudební nauku na ZUŠ.

PhDr. Jiřina Jiřičková, Ph.D. – pedagog, sbormistryně, vyučuje na Katedře hudební výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy (Orffovy nástroje a pohybová výchova), Pražské konzervatoři, Hudební škole hl. m. Prahy a ZUŠ Mladá Boleslav. Je lektorkou SHV ČR a České Orffovy společnosti. Vede semináře pro učitele MŠ a ZŠ. Je sbormistryní úspěšného dětského pěveckého sboru Jiřičky, který založila a vede od roku 2004.  

KACAR Jakub – „Škola hrou“ ve třetím tisíciletí. O tom, jak okořenit dnešní hudební výchovu pomocí her, elementárního muzicírování a nových technologií. Obsáhlý nápadovník činností a her z různých oblastí hudební výchovy.

Mgr. Jakub Kacar, DiS. – hudebník, pedagog, sbormistr a kreativec v současnosti působí na Katedře hudební výchovy PF UJEP Ústí nad Labem a ZUŠ Litoměřice, absolvent KHV PF UJEP Ústí nad Labem a konzervatoře Teplice v oboru viola. Stále četněji se věnuje lektorské činnosti pro Českou filharmonii, NPI ČR, Descartes s.r.o., Společnost pro hudební výchovu ČR či soukromě a to i mimo ČR. Představitel nastupující generace kreativních pedagogů. Ve své pedagogické činnosti se zaměřuje především na novelizaci a „atraktivizaci” výuky hudební výchovy pro současného žáka. 

MASTNAK Wolfgang – Hudební pedagogika v covidové a postcovidové době. Hudební výchova a muzikoterapie nabízejí účinné prostředky ke zmírnění psychopatologických symptomů a povzbuzení žáků k tomu, aby si osvojili samoregulační dovednosti vedoucí ke snížení úrovně stresu, zvládnutí traumat, obnovení psychosomatické rovnováhy a zlepšení kvality života. Nové modely, jako je kreativní interakce hudba-pohyb, hlasové relaxační techniky k řešení rušivých tísnivých poruch myšlení nebo spánku jsou nezbytné a vyžadují zesílení spolupráce mezi hudební výchovou a muzikoterapií. Školení učitelů v uvedené oblasti. Spojení zdravotní a hudební pedagogiky. Výuka bude probíhat v češtině!

Prof. Dr. Dr. Dr. Wolfgang Mastnak – rakouský hudební pedagog a psychoterapeut, kromě hudby vystudoval medicínu, psychologii, matematiku a další obory. V současné době vyučuje na Vysoké hudební škole v Mnichově, dále na univerzitě v Pekingu, kde působí jako ředitel Výzkumného centra pro uměleckou psychoterapii. Člen New York Academy of Sciences a Evropské akademie věd a umění.

MÜLLEROVÁ Kristýna  Základní hudební teorie vyučovaná zásadně prakticky. Rytmické hry na všechny způsoby, vnímání a zprostředkování hudby pohybem, „minutové“ poslechy pro každého, využití a úprava lidových písní pro vlastní potřeby, první společné muzicírování. To vše za použití minimálního množství pomůcek ale maximální energie dětí.

Mgr. et Mgr. Kristýna Müllerová – pedagožka, učitelka klavíru a hudební nauky na ZUŠ Mladá Boleslav, příležitostná korepetitorka, sbormistryně libereckého sboru AMYTAKY a lektorka edukačních programů České filharmonie.

POBUDOVÁ Lenka – On-line nebo naživo doplníme palivo. Komplexně pojaté dílny zaměřené na hru, zážitek a tvořivost při výuce hudební výchovy s literárním přesahem.

Mgr. Lenka Pobudová – učitelka Čj a HV na ZŠ a MŠ v Praze Vinoři, oba předměty vyučuje v co nejširším kontextu a zaměřuje se na jejich činnostní pojetí. Lektorka SHV ČR, ČOS a Životního vzdělávání, spoluautorka učebnice Hudební výchova 1 (nakladatelství Fraus) a autorka blogu  www.jaknahudebku.blogspot.cz. 

PRCHAL Jan – … i cesta může být cíl! HV dnes, (nejen) populární hudba v HV – hrajeme, zpíváme, posloucháme a soutěžíme. Kvízy, praktické činnosti a speciálně: aktivní a aktivizační poslech hudby. … aby to nebyla nuda! … a bylo to k užitku.  

PaedDr. Jan Prchal – pedagog, lektor, autor učebnic, učebních textů a metodických materiálů, popularizátor, od roku 2002 předseda SHV ČR. V současné době působí jako pedagog a zástupce ředitelky na ZŠ a ZUŠ Jabloňová Liberec, škole s rozšířenou výukou HV, je odborným asistentem Katedry hudební výchovy PF UJEP Ústí nad Labem a Katedry hudební výchovy PedF UK Praha, spolupracovníkem MŠMT ČR a členem prezídia České hudební rady při UNESCO. Leader libereckého Regionálního centra HV, hlavní organizátor LDHV a Hudební olympiády ČR. V průběhu revize RVP byl koordinátorem revizní pracovní skupiny HV při NÚV Praha. Je jedním ze zakladatelů LHT Lhotsko a členem Královské české hudební společnosti. Má rád děti, muziku, hudební výchovu – a účastníky LDHV!

TICHÁ Alena – Možnosti nápravy profesně unaveného hlasu. Prakticky zaměřený seminář dává možnost účastníkům poznat individuální příčiny jejich hlasových obtíží, nabízí však i prevenci těm, jejichž hlas zatím zvládá náročné povolání hlasového profesionála. V semináři budou nabídnuty hry, cvičení a motivace, které vedou k předcházení a k nápravě hlasové únavy. Jde o prakticky zaměřený seminář, v němž bude respektován individuální přístup ke každému účastníku.

PaedDr. Alena Tichá, Ph.D. – pedagožka, autorka učebnic a odborných textů, hlasová poradkyně v pěveckých sborech, lektorka SHV ČR. Vyučuje zpěv na PedF UK Praha, externě působila na ZUŠ a DAMU, založila školu s RVHV při ZŠ Na Výsluní v Brandýse nad Labem, kde řadu let vyučovala HV a vedla pěvecký sbor. Pro učitele z praxe vede metodické semináře na téma: Hlasová výchova dětí, Práce s dětmi hudebně a pěvecky zaostávajícími, Hlasová výchova ve sboru, Tvořivá práce s hlasem. V posledních letech se zaměřuje též na hlasovou reedukaci a prevenci hlasové únavy u pedagogů a hlasových profesionálů. Spolupracuje s foniatrickou klinikou FN Hradec Králové.

ZEMAN Petr – Ukulele v české škole. Ukulele je ideálním nástrojem pro instrumentální činnosti dětí v hodinách hudební výchovy. Jeho čtyři nylonové struny nekladou velký odpor prstům a zvládají je i děti mladšího školního věku. Lze je poměrně rychle naladit, hra v základní tónové řadě není složitá a pravidelné cvičení nenásilně podporuje žádaný rozvoj jemné motoriky. Velmi dobře se ukulele spojuje s Orffovským instrumentářem i dalšími nástroji, které se ve školní praxi používají (zobcové flétny, boomwhackers apod.). Z hlediska současné výuky na dálku představuje ideální prostředek pro aktivní muzicírování.

PhDr. Petr Zeman, Ph.D. – absolvoval studium učitelství v oboru český jazyk – hudební výchova na Katedře hudební výchovy PF Ústí nad Labem. Působil na mnoha školách v Ústeckém kraji a od roku 1991 vyučuje hudební disciplíny na PF UJEP v Ústí nad Labem. Profesionálně se věnuje sólovému i sborovému zpěvu (Severočeské divadlo, Pražský rozhlasový sbor, Áda Siegl Band aj.) a sbormistrovství (Ústecký dětský sbor). Ve volném čase pěstuje hru na kytaru a v posledních letech hlavně na ukulele, v němž objevil nástroj vhodný pro hudební vzdělávání dětí, a používá jej i ve výuce budoucích učitelů mateřských a základních škol. Je autorem metodického návodu na využití ukulele ve výuce hudební výchovy.

ZEMÁNKOVÁ Dagmar – Vedení sboru a dirigentská technika v praxi. Zaměření na elementární dirigentskou dovednost                             a zautomatizování jednotlivých gest v různém metru, tempu, dynamice. Vedení vokálních skupin, vokálně instrumentálních těles na školách                          a především ve třídách v běžných vyučovacích hodinách s důrazem na přesvědčivý, přirozený a čitelný kontakt mezi dirigentem a zpěváky (instrumentalisty).

Mgr. Dagmar Zemánková – pedagožka, sbormistryně, absolventka  PedF UK obor HV – sbormistrovství, dirigování pod vedením Prof. Jiřího Koláře a Miroslava Košlera. Lektorka SHV ČR. Vyučuje na Gymnáziu a v ZUŠ v Rychnově nad Kněžnou, vede pěvecké sbory X-tet (komorní těleso s repertoárem populárním, jazzovým, gospelovým) a Prausův pěvecký sbor (velký smíšený sbor klasického zaměření se 150letou tradicí). 

2. Odpolední hudební vyžití:

Projekt, ve kterém propojíme všechny složky hudební výchovy a realizovatelný výstup si odvezete pro své žáky                      a studenty. Nechejte se překvapit!

ZEMÁNKOVÁ Dagmar – sborový a kolektivní zpěv + KACAR Jakub  instrumentální složka + JABORSKÁ Lenka  pohybová a taneční složka + GROBÁR Martin +PRCHAL Jan – technická a organizační podpora

3. Podvečerní kroužky: (nemusí být po celý týden – vyhrazeno)

Vyberte pouze jeden z kroužků:

GROBÁR Martin – Mixpult ve škole. Cílem kroužku je seznámit účastníky s propojením a nastavením mixpultu pro různé typy aplikací: z pohledu školní praxe, provedení záznamů hudebních aktivit, zajištění zvukové techniky na školních akcích, nastavení zvuku školní kapely aj. Účastníci si osvojí praktické dovednosti, které jim umožní využívat mixpult nejen ve výuce kolektivní hudební výchovy, ale i v jiných školních projektech. Budeme pracovat s analogovým i digitálním mixem v menší skupině zájemců (do 10 účastníků) – což umožní efektivnější prostor                 pro praktické vyzkoušení. Kdo chce, může si vzít s sebou vlastní (školní, kapelní) mixpult. Nepožadují se žádné vlastní pomůcky. Kurz je určen                  pro skupinu začátečníků a mírně pokročilých – zkušené zvukaře prosíme, aby případně vybírali z jiných aktivit, avšak v rámci konzultací jsem připraven věnovat se všem zájemcům.

HIEKE Jana – Soundtrap. Chcete nahrávat? Chcete střihat? Chcete zpracovat zvuk, nahrávku či písničku pro Vaše školní představení? To vše snadno zvládnete díky jednoduchému on-line programu Soundtrap, jenž je určen nejen pro děti a jehož základní verze je zdarma. Kroužek se zaměří na konkrétní praktické aktivity s metodickými postupy. Příklady lze přímo a rychle aplikovat do hodin HV na 2. stupni základních škol, nebo nižším stupni víceletých gymnázií. Vytvořte si doprovod pomocí Beatmakeru, zvukový příběh vrstvením audio stop a základní sborovou nahrávku, jež Vaše žáky zaujme. Je to snazší, než se zdá. (Vlastní notebook/tablet a sluchátka ideálně s sebou.) (15. 8.–17. 8.)

Mgr. Jana Hieke – pedagožka, vášnivá hudebnice a absolventka KHV PF UJEP v Ústí nad Labem (obor Učitelství HV pro SŠ, ZŠ a ZUŠ). Vyučuje AJ a HV na Základní škole Rudolfa Koblice v Kadani, kde vede dětský pěvecký sbor Donoty. Již několik let se zajímá o hudební technologie (především produkční DAW software) a jejich jednoduché a přímé využití v hodinách běžné HV. 

HOLUBEC Jiří –  Hra na klavír podle akordických značek II aneb to, co nám často chybí – oproti minulému roku bude dílna více zaměřena na procvičení jednodušších  i složitějších stylizaci doprovodů. Dále: zásady hry doprovodu písní podle akordických značek – vedení basu a jeho vliv na podobu vrchních hlasů – voicing (dobře znějící úpravy akordů) – zásady vytváření vlastní harmonie k dané melodii – interpretace doprovodu podle značek.

JABORSKÁ Lenka – Rozmarné pohybování se tady a teď. Já, moje tělo, city, pocity. Od uvolnění k napětí. Svobodně. Volně.

JIŘIČKOVÁ Jiřina – Prvky Dalcrozeovské pedagogiky v současné HV. Hudba, pohyb, improvizace a zážitková setkání přibližující pedagogický přístup výuky a učení se hudbě prostřednictvím vnímání hudby a vyjadřování se hudbou. Kroužek otevřený všem zájemcům o seznámení se s Emile-Jacque Dalcrozem. 

PRCHAL Jan – Nebojte se Sibelia! Kroužek pro všechny, kteří začínají pracovat s notačním programem Sibelius. Je připravena metodická řada, na jejímž závěru bude každý schopen zapsat kompletně písničku nebo jiný materiál pro výuku s transportem do grafického i zvukového dokument. Otestováno na žactvu. PC budou k dispozici, doporučeno je si dle možností přivézt svůj. Kontaktujte lektora na renetamusic@seznam.cz

ZEMAN Petr – Ukulele ve škole – praktické ukázky, jak na to… (16. 8.–19. 8.)

ZEMÁNKOVÁ Dagmar – Individuální nebo skupinové konzultace, komorní vokální skupiny.  

Počet kroužků je závislý na počtu zájemců – v případě, že nebude dostatečný, vyhrazují si pořadatelé právo konkrétní kroužek zrušit.

4. Studijní skupiny: 

Podle svého zaměření nebo zájmu se můžete přihlásit do 5 studijních zaměření. Počet skupin bude závislý na nastavení hygienických parametrů a nařízení v době konání kurzu, předpokládáme v max. počtu 15 osob. Je pravděpodobné, že skupiny daného zaměření mohou být dvě. Pro ty, kteří z jakéhokoli důvodu přijet nemohou, je možnost zúčastnit se výuky on-line nebo při naplnění kapacity kurzu.

A (H) – MŠ a 1. st. ZŠ – se zaměřením na předškolní HV a výuku na prvním stupni ZŠ     

B (G) – II. st. ZŠ – se zaměřením na běžnou HV na druhém stupni ZŠ

C – SŠ – se zaměřením na HV v podmínkách středních škol, ale i škol s rozšířenou výukou HV            

D (F) – ZUŠ – se zaměřením na výuku ZUŠ

E – Šikulové bez „papíru“ – studijní skupina vytvořená pro pedagogy, kteří jsou nuceni vyučovat HV bez předchozího odborného a praktického vzdělání. Připraveny jsou funkční metodické materiály, škála didaktických pomůcek a situací, které pomohou pedagogům pro ně často nekomfortní situace zvládnout. Tedy aby HV nebyla pro pedagoga noční můrou a pro žáky nudou.

J – on-line (I. st. + MŠ)

K – on-line (II. st. + SŠ)

5. Hosté Letní dílny:

Připravujeme pr vás setkání se zajímavými osobnostmi – v této chvíli potvrdili svou účast pan profesor Cyril Höschl, pan profesor Wolfgang Mastnak, z loňska nám dobře známý mladý virtuóz Daniel Matejča s klavíristou Maximem Birjucovem, zcela jistě vás nadchne mladý písničkář Michal Horák a ve večerním workshopu se seznámíte s projektem Timbalooloo a Body Music jako neverbálním nástrojem pedagoga. Nezapomenutelným zážitkem bude nepochybně i koncert Císař Jazz Bandu se křtem CD.

V rámci kurzu chystáme i Diskuzní kulatý stůl se zástupci MŠMT a ČŠI na témata, která pálí nás a snad i ony instituce.

6. Jak se přihlásit:

Přihlásit se lze POUZE elektronicky na stránkách www.shvcr.cz. Vyplnění věnujte pozornost a nevynechejte žádnou z položek – to se týká i volby nástroje pro projekt (uveďte přesně druh zobcové flétny a saxofonu).

Po vyplnění a odeslání přihlášky obdržíte e-mailem potvrzení jejího přijetí + informace. Přihláška bude definitivně potvrzena až po úhradě kurzovného. 

Více: individuálně shvcr@seznam.cz

V přihlášce specifikujte: zařazení do skupiny – výběr kroužku (pouze jeden, účast v kroužcích není povinná) – nástroj (hráči projektu) – zařazení muž/žena a hlasová skupina (pěvecká část projektu). Pozornost věnujte otázce testování, pro konání kurzu je to téma klíčové.