ČlenstvíPřihláška
 

Výbor, kolegium

Výbor Společnosti pro hudební výchovu

1.PhDr. Jiřina Jiřičková, PhD.předseda, mezinárodní styky
pedagožka, sbormistryně, působí na Katedře hudební výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy (Orffovy nástroje a pohybová výchova), Hudební škole hl. m. Prahy a ZUŠ Mladá Boleslav. Je lektorkou SHV ČR a České Orffovy společnosti. Vede semináře pro učitele MŠ a ZŠ. Je sbormistryní úspěšného dětského pěveckého sboru Jiřičky, který založila a vede od roku 2004.
2.prof. PaedDr. Jiří Holubec, Ph.D.místopředseda
pedagog, sbormistr. V současné době je členem Katedry hudební výchovy PF UJEP v Ústí nad Labem a rovněž členem katedry primárního vzdělávání FP Technické univerzity Liberec. Působí jako sbormistr univerzitního sboru Chorea academica a Děčínského pěveckého sboru. V průběhu revize RVP byl členem revizní pracovní skupiny HV při NÚV Praha. Je místopředsedou a lektorem SHV ČR a jedním ze zakladatelů Letního hudebního tábora Lhotsko. Člen Královské české hudební společnosti.
3.PaedDr. Jan Prchalčlen výboru
pedagog, lektor, autor učebnic, učebních textů a metodických materiálů, popularizátor, předseda SHV ČR. V současné době působí jako pedagog a zástupce ředitelky na ZŠ a ZUŠ Jabloňová Liberec, škole s rozšířenou výukou HV, je odborným asistentem Katedry hudební výchovy PF UJEP Ústí nad Labem a Katedry hudební výchovy  PedF UK Praha a členem prezídia České hudební rady při UNESCO. Leader libereckého Regionálního centra hudební výchovy, hlavní organizátor LDHV a Hudební olympiády ČR. V průběhu revize RVP byl koordinátorem revizní pracovní skupiny HV při NÚV Praha. Je jedním ze zakladatelů LHT Lhotsko a členem Královské české hudební společnosti. Má rád děti, muziku, hudební výchovu – a účastníky LDHV!
4.Mgr. Eliška Bendováčlenka výboru, tisková mluvčí SHV ČR
pedagožka a sbormistryně (3. LF UK Praha, Gosplain Praha, FZŠ Trávníčkova, Praha 13,
smíšený pěvecký sbor 440 Hz). Pedagogická praxe na FZŠ Trávníčkova Praha, Mezinárodní konzervatoř Praha, Gymnázium Jana Palacha Praha, 5. ZŠ Kladno – ZŠ s rozšířenou výukou hudební výchovy. Dramaturgyně a  průvodkyně cyklu edukativních programů ČF pro 1. stupeň ZŠ ve spolupráci s PedF UK a hudebních dílniček pro děti NM Českého muzea hudby. Spolupracovnice mezinárodních hudebních festivalů (Dvořákova Praha, Pražské jaro) 
5.MgA. Šárka VejvodováTajemnice
pedagožka, vystudovala katedru výchovné dramatiky DAMU, pracuje jako učitelka hudební výchovy ZŠ Mělník, 1. – 9. třída
6.Mgr. Alena VeverkováTajemnice
učitelka 2. a 3. stupeň, sbormistr, t. č. na ZŠ a MŠ Emy Destinové 46, České Budějovice 

Kolegium Společnosti pro hudební výchovu

1.Rafaela Drgáčovápedagog, vyučuje hru na violoncello a hudební nauku na ZUŠ v Jeseníku. Členka České Orffovy společnosti /ČOS/ a její tisková mluvčí, lektorka seminářů v ČR a mezinárodních kurzů v duchu ideí Carla Orffa, lektorka Společnosti pro hudební výchovu ČR. Spoluautorka knihy Hudební hry a kreativních dílen pro centra dalšího vzdělávání učitelů všech typů škol, autorka přednášek a workshopů pro Akademii III. věku a seniory, vedoucí kurzu „Hrátky s hudbou – Zpívání pro rodiny s dětmi“. Členka koordinačního týmu při MŠMT hudební nauky –  příprava RVP pro hudební nauky na ZUŠ, krajská metodička HN – Olomoucký kraj, ústřední metodička HN.
2.Mgr. Martin Grobár, Ph.D.pedagog a hudebník, který v současné době vyučuje hudební výchovu a sborový zpěv na ZŠ a ZUŠ Jabloňová v Liberci, absolvent v oboru hudební výchova a sbormistrovství na PedF UK Praha. Působil na různých typech základních škol jako učitel hudební výchovy a sbormistr (ZŠ Bílá, Praha-Dejvice; CH ZUŠ Harmonie; Praha, ZŠ Boženy Němcové, Litoměřice; ZŠ Liběšice; ZŠ TGM, Blansko; SZUŠ Blansko), externí vyučující KHV, PedF UK Praha, se zaměřením na oblast problematiky využití hudební technologie ve výuce hudební výchovy. Je tvůrcem online konceptu Sluchohry.cz a stránek modernihv.cz. Je hrdým otcem čtyř dětí a tím pádem milovník vícemístných automobilů. V průběhu revize RVP byl členem revizní pracovní skupiny HV při NÚV Praha.
3.PhDr. Luboš Hána, PhD.pedagog, sbormistr, hudebník (kytara), autor úprav skladeb z oblasti populární hudby, lektor Bohemia cantat. Vyučuje na Katedře hudební výchovy PedF Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem praktické i teoretické disciplíny. Je sbormistrem Komorního smíšeného sboru Ventilky a na PF UJEP vede sbor NONA. Je uměleckým ředitelem sborového festivalu Jirkovský Písňovar.
4.Mgr. Marie Hánová pedagog na Gymnáziu Chomutov a ZUŠ Jirkov, sbormistryně gymnaziálního sboru Comodo, Komorního sboru Ventilky Jirkov a dětského sboru Světlušky Jirkov. V současné době studentka doktorského studia na Katedře hudební výchovy PF UJEP Ústí nad Labem, absolventka KHV PF UJEP Ústí nad Labem oboru HV a sbormistrovství.
5.MgA. et Mgr. Hana Havelková učitelka tance a hudební výchovy, tanečnice, choreografka, zpěvačka. V současnosti působí na International School of Brno jako učitelka hudební výchovy v angličtině pro děti od 3 do 14 let, na JAMU v Brně jako pedagog moderního a jazzového tance a na Katedře hudební výchovy PdF MU v Brně studuje v doktorském programu a učí hudebně pohybovou výchovu. Absolvovala roční mezinárodní studijní program Advanced Studies in Music and Dance Education na Orff Institutu v Salzburku a pracovala v San Francisco School pod vedením D. Goodkina, S. Ibor-Lopéz a J. Hardinga. Je lektorkou České Orffovy společnosti, realizuje různé semináře s hudebně pohybovou a taneční tematikou. 
6.Vladimír Hrdinapedagog, klavírista, popularizátor, organizátor Letní jazzové dílny Karla Velebného ve Frýdlantu, lektor Společnosti pro hudební výchovu ČR. Vyučuje na ZŠ a ZUŠ a na Gymnáziu ve Frýdlantu, jednou měsíčně přednáší v Krajské vědecké knihovně v Liberci na téma artificiální hudby, v oboru popularizace dějin hudebního umění patří k absolutní špičce.
7.Mgr. Jakub Kacar, DiS.pedagog, hudebník, sbormistr a kreativec v současnosti působí na Katedře hudební výchovy PF UJEP Ústí nad Labem a ZUŠ Litoměřice, absolvent KHV PF UJEP Ústí nad Labem a konzervatoře Teplice v oboru viola. Stále četněji se věnuje lektorské činnosti pro Českou filharmonii, NPI ČR, Descartes s.r.o., Společnost pro hudební výchovu ČR či soukromě a to i mimo ČR. Představitel nastupující generace kreativních pedagogů. Ve své pedagogické činnosti se zaměřuje především na novelizaci a „atraktivizaci” výuky hudební výchovy pro současného žáka.
8.doc. PaedDr. Miloš Kodejška, CSc.docent na Katedře hudební výchovy PedF UK v Praze, člen předmětové rady doktorandských studií  na PedF UK v Bratislavě a PedF MU v Brně, akreditovaný mentor pro budoucí docenty, školitel doktorandů. Zabývá se hudební psychologií a pedagogikou, je autorem odborných článků v domácím a v zahraničním tisku, vysokoškolských učebnic, skript, vědeckých sborníků. Vedl 52 vědeckých a rozvojových grantů českých institucí a Mezinárodního fondu IVF v Bratislavě.  Je členem pracovní  skupiny MŠMT ČR pro nadané děti,  v průběhu revize RVP byl členem revizní pracovní skupiny pro všeobecnou HV při NÚV Praha (dříve pro RVP pro konzervatoře).  Získal  zkušenosti z prezidia EAS (European Association for Music in Schools) a z mnohaleté práce  Národního koordinátora EAS pro ČR. Od roku 2007 je  vedoucím Visegrádského hudebního týmu a organizátorem visegrádských  doktorandských konferencí v Praze a v B. Bystrici, členem komise České hudební rady při UNESCO. Vykonává práci vedoucího redaktora časopisu Hudební výchova, korespondenčního člena redakčních rad  slovenského časopisu Ad Fontes a polského časopisu Ars inter Culturel.  Jako člen Odborového svazu novinářů metodicky řídí soutěž „O nejinspirativnější středoškolský časopis“.  
9. PhDr. Štěpánka Lišková, Ph.DPedagožka, absolventka konzervatoře  a FPE ZČU (Klavír) a FPE ZČU (HV pro SŠ, sólový zpěv), odborný asistent na FPE ZČU KHK Didaktik HV BCMŠ a HV pro 2. stupeň a SŠ – výuka klavíru jmenovaných aprobací a oborových a mezioborových kreativních předmětů, lektorka muzikoterapie pro pomáhající profese při ZČU, lektor Dětské univerzity, lektor vzdělávacích workshopů pro učitele HV na ZŠ, SŠ, ZUŠ soustavná vědecká činnost v kontextu hudební teorie a praxe: https://old.zcu.cz/about/people/staff.html?osoba=17632
 v rámci projektu Kreativní budoucnost (kurzy s doložkou MŠMT) lektorka kurzů etnické hudby http://www.kreativnibudoucnost.cz/projekt-web/vzdelavaci-aktivity;  učitel na Gymnáziu Františka Křižíka a  ZŠ v Plzni (od r. 1998), lektor mezioborových Tvůrčích dílen gymnázia, vedoucí sboru gymnázia https://www.krizik.eu/ostatni/aktuality/doc/profil-ucitele-liskova-stepanka-1548/aktualita.htm , zkušenosti z hudebně výchovné práce s dětmi s Downovým syndromem Štěpánka Lišková Downův syndrom
10.Mgr. Kristýna Müllerováučitelka klavíru a hudební nauky na ZUŠ Mladá Boleslav, příležitostná korepetitorka a učitelka matematiky, sbormistryně libereckého sboru AMYTAKY a lektorka edukačních programů České filharmonie
11.Mgr. Lenka Pobudováučitelka Čj a HV na ZŠ a MŠ v Praze Vinoři, oba předměty vyučuje v co nejširším kontextu a zaměřuje se na jejich činnostní pojetí. Spoluautorka učebnice Hudební výchova 1 (nakladatelství Fraus) a autorka blogu www.jaknahudebku.blogspot.cz.
12.Mgr. Jaromír Synek, PhD.pedagog, absolvent Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (obor Učitelství Č-HV) – 1992, v letech 1994 až 2001 působil na olomouckých základních a středních školách jako učitel českého jazyka, hudební výchovy a sbormistr školních pěveckých sborů. V roce 2001 se stal členem Katedry hudební výchovy PdF UP jako odborný asistent pro didaktiku HV. Od roku 2002 je koordinátorem projektu „Slyšet jinak” zaměřeného na elementární komponování                   a rozvíjení kreativity prostřednictvím hudebních činností.
13.Mgr. Jarmila Šiřická pedagožka, absolventka Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci – Učitelství  M-Hv pro 2. stupeň základní školy. V současnosti působí na Fakultní základní škole Olomouc, Hálkova 4, vyučuje na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci předmět Didaktika Hv a náslechová praxe pro studenty oborů s hudební výchovou na 2. a 3. stupni vzděláváni.
Je lektorkou Tvořivé školy pro činnostní učení matematiky a hudební výchovy, spolupracuje                 s Českou filharmonií v projektu Hudba do škol. Jedním z jejích klíčových témat je práce s iPady a jejich smysluplné a kreativní využití v Hv i M.
14.PaedDr. Alena Tichá Ph.D. pedagožka, autorka učebnic a odborných textů, hlasová poradkyně v pěveckých sborech, lektorka SHV ČR. Vyučuje zpěv na PedF UK Praha, externě působila na ZUŠ a DAMU, založila školu s RVHV při ZŠ Na Výsluní v Brandýse nad Labem, kde řadu let vyučovala HV a vedla pěvecký sbor. Pro učitele z praxe vede metodické semináře na téma: Hlasová výchova dětí, Práce s dětmi hudebně a pěvecky zaostávajícími, Hlasová výchova ve sboru, Tvořivá práce s hlasem. V posledních letech se zaměřuje též na hlasovou reedukaci a prevenci hlasové únavy u pedagogů a hlasových profesionálů. Spolupracuje s foniatrickou klinikou FN Hradec Králové.
15.PhDr. Petr Zeman, PhD. pedagog, absolvoval studium učitelství v oboru český jazyk – hudební výchova na Katedře hudební výchovy PF Ústí nad Labem. Působil na mnoha školách v Ústeckém kraji a od roku 1991 vyučuje hudební disciplíny na PF UJEP v Ústí nad Labem. Profesionálně se věnuje sólovému i sborovému zpěvu (Severočeské divadlo, Pražský rozhlasový sbor, Áda Siegl Band aj.) a sbormistrovství (Ústecký dětský sbor). Ve volném čase pěstuje hru na kytaru a v posledních letech hlavně na ukulele, v němž objevil nástroj vhodný pro hudební vzdělávání dětí, a používá jej i ve výuce budoucích učitelů mateřských a základních škol. Je autorem metodického návodu na využití ukulele ve výuce hudební výchovy.
16.Mgr. Dagmar Zemánková pedagožka, sbormistryně, absolventka  PedF UK obor HV – sbormistrovství, dirigování pod vedením Prof. Jiřího Koláře a Miroslava Košlera. Lektorka SHV ČR. Vyučuje na Gymnáziu a v ZUŠ v Rychnově nad Kněžnou, vede pěvecké sbory X-tet (komorní těleso s repertoárem populárním, jazzovým, gospelovým) a Prausův pěvecký sbor (velký smíšený sbor klasického zaměření se 150letou tradicí).

Čestní členové

Mg.A, Bc. Jiří Brückler, DiSzpěvák, sólista opery ND
Mgr. Jiří Černýhudební publicista, popularizátor hudby
MgA. Jakub Hrůšadirigent
PhDr. Lukáš Hurníkhudební skladatel, popularizátor hudby
Marko Ivanovićdirigent, hudební skladatel, popularizátor hudby a pedagog
doc. PaedDr. Miloš Kodejška, CSc.vysokoškolský pedagog
Jitka Molavcováherečka a zpěvačka, členka divadla Semafor
Ráchel Skleničkováhudebnice, klavíristka
Jiří Stivínhudebník, multiinstrumentalista a hudební skladatel
prof. Ivan Štraushudební pedagog a houslový virtuóz

Mezinárodní sekce Kolegia Společnosti pro hudební výchovu

1.Prof. Wolfgang Mastnak, Ph.D. – Mnichov, Německo, Salzburk, Rakouskočlen kolegia
2.Prof. Belo Felix Ph.D. – Banská Bystrica, Slovenskočlen kolegia
3.Alberto Alvarado Reyes – Mexico City, Mexikočlen kolegia
4.Ing-Mari Ek – Halmstad, Švédskočlenka kolegia
5.Bengt Albinsson – Halmstad, Švédskočlen kolegia
6.Prof. Suguru Agata – Japonskočlen kolegia
7.Prof. Dr. Dan Hong Yu – Shanghai, Čínačlenka kolegia