ČlenstvíPřihláška
 

Aktuality červenec a srpen 2019

Léto budiž pochváleno!

Tuto větu mám navždy spojenu s Pavlem Jurkovičem. Ostatně – když ne jindy, v létě jsme se vždy potkávali na Letní dílně HV v Liberci … Léto je tu a dává nám to pekelně znát, konec roku je skutečně dusný v pravém smyslu slova. Dovolte nám, abychom vám popřáli klidné a pohodové prázdniny nezkalené tím, co bohužel ke školskému životu (také) patří. Ospočiňme si od žáků i kolegyň a kolegů – už jenom proto, abychom se třeba mohli koncem srpna na ně začít zase těšit. A pokud si potřebujet „dobít baterky“, přijeďte na LDHV do Mělníka!

Letní informace bohužel začínáme zprávami z nejsmutnějších. 9. července odešel ve věku 84 let náš kolega, pedagog, sbormistr, organizátor festivalu a v neposlední řadě starosta Krásné Lípy Milan Sudek. Za SHV ČR se rozloučení zúčastnil místopředseda prof. Jiří Holubec.

10. července nás ve věku nedožitých 93 let opustila významná osobnost české taneční kultury paní Eva Kröschlová. SHV ČR udělila v roce 2017 za celoživotní přínos paní Evě Cenu Jarosdlava Herdena. 

V průběhu roku jsme pravidelně informovali o průběhu revizí RVP oblasti Umění a kultura. V pracovní revizní skupině měla SHV ČR významné zastoupení a spolupodílela se na vytvoření Podkladové studie, která byla jako jedna ze dvou na portálu NÚV zveřejněna. Revize byly na základě Opatření  MŠMT č.j. 21 705/2019-1 ze dne 26. června 2019  pozastaveny z důvodu sloučení Národního institutu pro další vzdělávání a Národního ústavu pro vzdělávání. Nástupnickou organizací by měl být NPIČR, Národní pedagogický institut České republiky. Nechme se překvapit. Pro hudební výchovu to není špatná zpráva – vzhledem k neujasněnému zadání revize a reálné hrozbě rozmělnění hudební výchovy do jakéhosi hybridního předmětu je dobře, že těmto snahám byla touto formou učiněna přítrž. Je tedy nyní na nás, abychom v tomto „mezidobí“ prakticky dokázali, že je hudební výchova předmětem nezastupitelným, životaschopným                           a integrativním v tom nejlepším smyslu slova a že je možno jej vyučovat zajímavě a smysluplně i bez revize.

XXX. ročník Letní dílny hudební výchovy proběhl ve dnech 17. až 24. srpna v Mělníce a absolvovalo jej v 7 studijních skupinách 108 účastníků!

Největší zájem byl o pracovní skupinu II. stupně ZŠ a z tohoto důvodu byly vytvořeny dvě studijní skupiny. Letošní ročník významnou měrou podpořilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR a tak i průvodní program tohoto u nás nejreprezentativnějšího týdenního setkání hudebních pedagogů byl velmi atraktivní. Již na prvním večerním setkání převzali Cenu Jaroslava Herdena m.j. pánové Zdeněk Svěrák a Jaroslav Uhlíř. Večer to byl krásný a emotivní pro obě strany. Že se neobešel bez zpěvu řady písní této autorské dvojice jistě netřeba zdůrazňovat. V průběhu týdne kurz navštívili Ondřej Ruml a Václav Tobrman, klavíristka Ráchel Skleničková a pan profesor Ivan Štraus s mladým tanentovaným houslistou Danielem Matejčou. Vrcholem týdenního kurzu byl nepochybně závěrečný koncert v sobotu 24. srpna v Sukově síni Rudolfina. V programu V pravé poledne ujít! Vystoupil smíšený sbor Zemánkovci pod vedením Dagmar Zemánkové, Luboš Hána se svým kroužkem hry na kytaru a samozřejmě Orchestr učitelů HV pod taktovkou Jiřího Holubce. Tato hudební uskupení vznikají vždy na Letní dílně HV a zanikají společně se závěrečným koncertem. V roce 85. výročí založení SHV orchestr v polovině září vycestuje na soutěžní festival ve španělském Lloret de Mar a koncertovat bude i v Barceloně. Je skvělé, že projekt „Orchestr učitelů hudební výchovy koncertuje“, který reprezentuje českou hudební výchovu a její skvělé učitelky a učitele, zaštítilo i MŠMT ČR.

V rámci projektu Hudba do škol,  který realizuje již třetím rokem Edukační oddělení České filharmonie, se uskutečnilo ve dnech 30. a 31. srpna v Kutné Hoře setkání zástupců Regionálních center, kterých bude v nastávajícím školním rokem pracovat v rámci republiky 9.  Informujte se v místech svého působení a neváhejte se setkávání center účastnit!

2. ročník Hudební olympiády ČR se uskuteční ve dnech 7. a 8. února 2020 v Praze a přihlásit své šikovné žáky je možné již nyní. Vítěze hudebního klání vyšle SHV ČR i s jeho pedagogem na mezinárodní kolo soutěže, které proběhne v květnu na Kypru. Na přípravě se společně s SHV ČR podílí i Katedra HV Pedf UK, studenti prvního ročníku magisterského studia vytvoří studentskou porotu a budou se podílet na přípravě i samotné realizaci soutěže. Více na: http://www.hudebniolympiada.cz/

Na závěr jedna citace, komentáře ponecháváme na vás:

Stále palčivější otázkou se stává nedostatek učitelů. Vláda kvůli němu připravuje otevření učitelské profese vysokoškolákům bez pedagogického vzdělání. „Ve stárnoucích sborovnách ještě většina učitelů studovala v osmdesátých až devadesátých letech minulého století. Rekrutovali se z intelektuální špičky, zhruba 15 % věkového ročníku studentů, kteří šli na vysokou. Ale této generaci učitelů se již začíná chýlit kariéra ke konci a začne odcházet. A mladí pedagogové se dnes rozhodně z intelektuální špičky nerekrutují,“ upozorňuje ekonom a výzkumník Daniel Münich (Česká škola).

Přejeme co nejméně bolestný vstup do nového školního roku – nebo se snad na své žáky těšíte stejně jako my??

Jan Prchal, předseda SHV ČR

V Liberci 31. srpna 2019

 
 

More Posts in Aktuality

 
 

Share this Post