ČlenstvíPřihláška
 

Výroční zpráva SHV ČR za rok 2019

Společnost pro hudební výchovu v roce 2019 vyvíjela činnost a aktivity v souladu se svými stanovami a reagovala na výzvy a potřeby pedagogické praxe i situace v oblasti českého školství s přesahy do sféry mezinárodní.

SHV ČR měla k 31.12.2019 195 řádných členů.

OBLAST SPOLUPRÁCE S RELEVANTNÍMI ORGANIZACEMI A SUBJEKTY DOMA I V ZAHRANIČÍ

Pokračovala spolupráce s MŠMT ČR a NÚV v oblasti přípravy a doplňování strategických dokumentů (Revize RVP – Oblast Umění a kultura – Hudební výchova).  V pracovní skupině při NÚV byli zastoupeni 4 zástupci SHV ČR: Mgr. Martin Grobár, Ph.D, prof. PaedDr. Jiří Holubec, Ph.D., Mgr. Jaromír Synek, PhD., předseda SHV ČR PaedDr. Jan Prchal byl vedoucím pracovní skupiny. I díky jim byla podkladová studie, v této fázi klíčový dokument, předložena v termínu a byla zadavatelem akceptována a zveřejněna na portálu NUV jako jediná z oblasti Umění a kultura) a v recenzní činnosti (recenze učebnic HV pro MŠMT ČR).

SHV ČR navázala spolupráci s Českou školní inspekcí – na LDHV umožnila účast členům ČŠI, aby snáze monitorovali stav a trendy v oblasti hudební výchovy na různých typech škol. Členové lektorského týmu participovali formou komentářů na přípravě Dotazníku pro ředitele – oblast Umění a kultura připravovaného odborem hodnocení vzdělávací soustavy, ústředí ČŠI Praha.

Spolupráce s Českou filharmonií pokračovala v rámci dlouhodobého projektu Hudba do škol aktivní účastí na setkáních s pedagogy v Rudolfinu a vedení hlavních workshopů (Rafaela Drgáčová, Jan Prchal, Jaromír Synek, Jakub Kacar). V rámci projektu Hudba do škol – regionální centra se jako jejich lídři aktivně podíleli na činnosti (Jakub Kacar – Ústí nad Labem/Litoměřice, Martin Grobár a Jan Prchal – Liberec). Členové lektorského týmu iniciovali vznik Klubu didaktiků při Edukačním oddělení ČF a pravidelně se účastnili jeho setkání (Hana Havelková, Jaromír Synek, Jan Prchal).

Jako člen České hudební rady při UNESCO se SHV ČR spolupodílela na její činnosti, předseda SHV ČR Jan Prchal pracoval jako člen prezídia a pedagogické sekce.

Dalším subjektem je Carl Orff Institut v Salzburku, se kterým SHV ČR udržuje partnerské styky dlouhodobě. Na rok 2019 byl dojednána hospitační stáž pro PhDr. Jiřinu Jiřičkovou, PhD.

Od roku 2018 je SHV ČR členem Music Teacher Association (MTA), PhDr. Jiřina Jiřičková, PhD.se pravidelně účastní mezinárodních konferencí EAS a je členkou Mezinárodního komiteé Mezinárodní hudební olympiády.

KONFERENCE

2. mezinárodní konference Hudební výchova pro třetí tisíciletí se konala v Ústí nad Labem ve dnech 5. a 6. dubna 2019.  Konferenci uspořádala Společnost pro hudební výchovu České republiky a Katedra hudební výchovy PF UJEP za podpory vedení Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a zapsaného spolku Eurytmie při ZŠ a ZUŠ Jabloňová z Liberce. Nad jednáním konference převzaly záštitu významné osobnosti a instituce: rektor UJEP doc. RNDr. Martin Balej, Ph.D. a státní tajemník PhDr. Jindřich Fryč za Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

Pořadatelé konference sledovali několik cílů: důstojné připomenutí 85. výročí vzniku Společnosti pro hudební výchovu a prezentování předmětu hudební výchova jako životaschopného, integrativního, atraktivního a ve vzdělávacím systému nezastupitelného předmětu v kontextu současného procesu revizí RVP. Neméně důležitá byla i další klíčová témata konference: aktuální problémy a požadavky předmětu hudební výchova v současné školní praxi a jeho mediální obraz, možnosti začleňování multimédií a jejich role v hudební výchově, otázky týkající možností a role neformálního hudebního vzdělávání a dominantním tématem se ukázala problematika současné a budoucí podoby přípravy a vzdělávaní učitelů hudební výchovy.

Za celoživotní přínos naší školní hudební výchově byli oceněni paníprof. PhDr. Eva Jenčková z Hradce Králové, pan doc. PaedDr. Miloš Kodejška, CSc. z Prahy, pan doc. PaedDr. Vladimír Kuželka z Ústí nad Labem, pan PhDr. Stanislav Tesař z Brna, paní PhDr. Věra Sokolová z Liberce a paní PaedDr. Alena Tichá, Ph.D. z Brandýsa nad Labem. Za dlouhodobý přínos v oblasti mezinárodní pedagogické a umělecké spolupráce byli oceněni paní Mgr. Gabriela Füssyová, DiS. art z Hnúšti a pan prof. Belo Felix a pan Prof. PaedDr. Milan Pazúrik, CSc., oba z Banské Bystrice.

Sborník konference – Aura Musica 11/2019

 Ve dnech 14. a 15.11.2019 se členové prezídia a lektorského týmu SHV ČR zúčastnili visegrádské doktorandské konference v budově MŠMT na Malé Straně  v Praze 1„Teorie a praxe hudební výchovy VI“.  Konferenci pořádala Katedra HV PedF Univerzity Karlovy v Praze za podpory MŠMT ČR a participace SHV ČR. S referátem Hudební výchova v roce 85. výročí založení Společnosti pro hudební výchovu – reflexe současného stavu hudební výchovy a aktivity SHV ČR vystoupil předseda SHV ČR  Jan Prchal, který zároveň na večerním koncertu uvedl Komorní orchestr ze ZŠ a ZUŠ Jabloňová v Liberci a Jiřina Jiřičková, která připravila a realizovala jeden z workshopů pro účastníky konference.

S přednáškou 50 Jahre Tschechische Orff – Schule vy stoupila Jiřina Jiřičková na  Konferenz Leo Kestenberg Gesellschaft v Orrf Zentrum v Mnichově, 16.11. 2019

HUDEBNÍ OLYMPIÁDA ČR

Jednou z klíčových aktivit SHV ČR je Hudební olympiáda ČR. Během celého roku 2019 realizační tým připravoval materiály, organizační zajištění a metodickou podporu soutěžících i jejich pedagogů pro finále v únoru 2020 (úspěšně proběhlo 8. února 2020 v Praze).

30. ročník Letní dílny hudební výchovy 2019

Letní dílna hudební výchovy je „vlajkovou lodí“ činnosti SHV ČR, jejíž jubilejní 30. ročník se ve dnech 17. – 24. srpna uskutečnil v Mělníku. MŠMT ČR, u kterého je kurz akreditován, podpořilo LDHV 2019 grantem v rámci výzvy Podpora vzdělávání v regionálním školství v roce 2019.  Stovka pedagogů ze všech typů škol našeho základního a středního vzdělávání měla možnost se setkat na inspirativním a pohodovém kurzu, který kromě nových podnětů a impulzů v oblasti didaktiky a metodiky HV nabídl možnost setkat se zajímavými a inspirativními osobnostmi – prof. Ivanem Štrausem a houslistou Danielem Matejčou, klavíristkou Ráchel Skleničkovou, Zdeňkem Svěrákem, Jaroslavem Uhlířem a Ondřejem Rumlem.

SHV ČR na LDHV 2019 opět umožnila účast zástupců ČŠI a a realizovala výuku ve studijní skupině pro pedagogy HV bez předchozího odborného vzdělání. Pro ně byl připraven speciální program, reflektující nejčastější problémy, se kterými se tito pedagogové nejčastěji v praxi setkávají a byly jim nabídnuty postupy, metodické řady a materiály, které jim mohou ve výuce účinně a efektivně pomoci. Kurz byl zakončen koncertem účastníků v Sukově síni Rudolfina.

Účastníci 30. LDHV 2020 v Mělníku
Závěrečný koncert 24. 8. 2020 v Sukově síni Rudolfina

Orchestr učitelů hudební výchovy ČR koncertuje

Společnost pro hudební výchovu ČR v roce 85. výročí svého založení uspořádala zcela ojedinělou akci – orchestr učitelů ze všech stupňů našeho školství vyslala pod záštitou MŠMT ČR na soutěž do španělského Lloret de Mar. Těleso, které se každoročně v obměněné sestavě zformuje na zmíněném prázdninovém kurzu a po jeho skončení zaniká, vycestovalo do Katalánska, aby účastí n 4. ročníku soutěžního festivalu Golden Sardana prezentovalo vysokou úroveň učitelů hudební výchovy České republiky a v širším smyslu slova i úroveň našeho vzdělávání obecně. O tom, že se jednalo o reprezentaci nadmíru úspěšnou, svědčí dvě první místa v kategoriích Sardana a Koncertní orchestry. Dvaačtyřicetičlenný orchestr si získal odbornou porotu nejen svými hudebními výkony v Lloret de Mar a Barceloně, ale i společenským vystupováním – byl označen za nejsympatičtější orchestr soutěže.

Nejsympatičtější účastníci soutěže

ČLENSKÁ SCHŮZE SHV ČR

V průběhu LDHV 2019 se dne uskutečnila členská schůze SHV ČR (21.8.), na které se přítomní seznámili s aktivitami SHV ČR ve stávajícím období s výhledem na období nastávající s akcentem na spolupráci s NÚV  a MŠMT ČR  v oblasti revizí RVP, tématikou pro současnou podobu a existenci předmětu hudební výchova naprosto klíčovou, výsledky 1. ročníku Hudební olympiády, stavem finančního zajištění práce SHV ČR. Byl představen aktuální stav projektu Orchestr učitelů HV koncertuje a přípravy 2. ročníku Hudební olympiády ČR a účasti vítězů v mezinárodním kole na Kypru v dubnu 2020. Členská schůze potvrdila současné vedení společnosti na další období beze změn a schválila plán práce na další období.

POPULARIZACE HUDEBNÍ VÝCHOVY

V oblasti propagace a popularizace se podařilo o tématu obecného hudebního vzdělávání informovat veřejnost prostřednictvím článků v Učitelských novinách, časopisech Aura musica, Hudební výchova. Důležitým apelem je i Podkladová studie v rámci Revizí RVP – oblast Umění a kultura – hudební výchova. V rovině praktické podpory učitelů HV je přínosnou činnost lektora SHV ČR Jakuba Kacara, který realizuje projekt Music EDUcoolOGY a lektorská činnost týmu SHV ČR během roku ve spolupráci s různými vzdělávacími subjekty.

Zpracoval: dr. Jan Prchal

 
 

More Posts in Aktuality

 
 

Share this Post