ČlenstvíPřihláška
 

Ohlasy konference Hudební výchova pro třetí tisíciletí III

Organizátoři konference děkují všem účastníkům konference za jejich zájem – je až neuvěřitelné, že v některých chvílích bylo na konferenci on-line přihlášeno až 400 osob! Ohlasy v chatu konference i ty zaslané později jsou – až na skutečně ojedinělé případy – veskrze pozitivní, což je všem, kdo se na úspěšném průběhu konference spolupodíleli, tou nejlepší odměnou. Záznam konference v současné době připravujeme k přehlednému zveřejnění a analyzujeme jednotlivá vystoupení. Závěry a reflexe budeme průběžně zveřejňovat. Z konference bude připraven sborník příspěvků, který účastníkům poskytneme v elektronické verzi. Předem děkujeme za trpělivost – je to náročná záležitost a chceme připravit reprezentativní dokument.

Věříme, že jednání prvního bloku konference nabídlo řadu podnětů k přemýšlení a případnému aktivnímu zapojení se do probíhajícího procesu revizí zcela klíčového dokumentu našeho vzdělávání. Za zcela zásadní považujeme požadavek zavedení nové klíčové kompetence, která by reflektovala nezastupitelnost oblasti Umění a kultura a byla protiváhou dlouhodobého oslabování této oblasti obecně, což se markantně projevilo např. snížením počtu hodin pro tuto oblast na II. stupni základního vzdělávání.

Odpolední bloky pak nabídly zajímavé pohledy a přístupy k zavádění a využívání současných médií a příklady dobré praxe ze všech segmentů našeho školního vzdělávání. Večerní koncert sestavený ze zaslaných nahrávek doby covidové pak pouze dokumentoval vysokou úroveň, kreativitu a obětavost našich pedagogů, což byl ostatně jeden z cílů konference jako takové: poděkování pedagogům.

Sobotní program nabídl osm velmi kvalitních workshopů širokého tematického zaměření. Všem lektorům skládáme hlubokou poklonu! Musím zdůraznit, že se konferenci podařilo připravit a zorganizovat za neuvěřitelně krátkou dobu, za což patří dík pánům Jakubu Kacarovi a Martinu Grobárovi, panu Miloši Kodejškovi a Pedagogické fakultě UJEP v Ústí nad Labem a její Katedře HV. Bez podpory její vedoucí paní Ivany Ašenbrenerové a týmu doktorandů by hladký průběh jednání nebyl možný.

Velmi si ceníme záštit, které konferenci poskytl děkan Pedagogické fakulty UJEP pan Jiří Škoda, prezident České hudební rady při UNESCO pan Roman Dietz a v neposlední řadě i MŠMT. Význam konference nepochybně umocnila účast České hudební rady při UNESCO.

Rádi bychom zdůraznili, že účast na konferenci nebyla zpoplatněna a žádný zájemce nebyl ostrakizován – chtěli jsme dát možnost vyjádřit i protichůdné názory. Jsme přesvědčeni, že pouze odborně a slušně vedenou diskuzí lze dosáhnout posunu a nápravy toho, s čím není SHV ČR a většina pedagogické veřejnosti zcela oprávněně spokojena.

Jan Prchal, za organizátory konference

 
 

Share this Post