ČlenstvíPřihláška
 

STANOVISKO SHV ČR k Opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání

Vedení a kolegium Společnosti pro hudební výchovu ČR se sešlo on-line v úterý 2. února 2021 na základě zveřejnění dokumentů MŠMT ČR ze dne 1. února 2021. Jedná se o úpravy hodinových dotací v rámci posílení výuky ICT na ZŠ a Opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Vedení a kolegium SV ČR zaujalo toto stanovisko.

Snížení hodinové dotace pro oblast Umění a kultura na II. stupni ZŠ (Výtvarná výchova, hudební výchova) z 10 na 9 hodin bylo možno očekávat a je s výhradami akceptovatelné, pokud do vytvořeného prostoru pro ICT budou transferovány i činnosti a obsahy, které byly dosud součástí výuky uměleckých předmětů. Výuka HV jako povinného předmětu ve všech ročnících ZŠ není ohrožena a bude záležet na samotných školách, jak se se snížením vyrovnají. Navýšení hodinové dotace pro ICT o 3 hodiny nabízí možnost jeho využití i v rámci výchov (kromě hudební zcela jistě i pro výchovu filmovou/audiovizuální). Principiálně je však nutno se vůči snižování časové dotace pro oblast Umění a kultura a obecně pro “soft skills” předměty vymezit – viz. Podkladová analytická studie k revizím RVP.

Škrty provedené v RVP ZV pro hudební výchovu považuje SHV ČR za nepromyšlené, neodborné a nekompetentní a z těchto důvodů se vůči nim zásadním způsobem vymezuje. Jako velký problém SHV ČR shledává netransparentnost tohoto procesu, který – i přes v textu uvedené skutečnosti – nebyl s odbornou pedagogickou veřejností konzultován a rovněž jeho zveřejnění nebylo avizováno. Není zcela jasné, kdo tyto konkrétní změny provedl a jaké je jejich odborné zdůvodnění. Není zcela zřejmé, zda jsou tyto změny v souladu s probíhající revizí RVP, na které se členové vedení a kolegia SHV ČR v minulosti (Martin Grobár, Jiří Holubec, Jan Prchal, Jaromír Synek – Podkladová analytická studie) i současnosti (Jiřina Jiřičková – členka revizní pracovní skupiny NPIČR) podíleli a podílejí. Zde uvedené osobnosti i SHV ČR se od změn uvedených v uvedeném Opatření distancují a prohlašují, že se na nich žádným způsobem nepodílely. Celá situace se stává zcela nepřehlednou a netransparentní, lze se setkat s termíny Velká revize a Malá revize, není jasné, kdo je za konkrétní kroky zodpovědný (MŠMT ČR? NPIČR?).

Vedení a kolegium SHV ČR pověřilo:

předsedu PaedDr. Jana Prchala k zaslání dopisů vedení příslušného odboru MŠMT a NPIČR, oslovení Školského výboru Parlamentu ČR a komunikací a koordinací kroků s dalšími subjekty (v tuto chvíli Českou hudební radu při UNESCO a Asociací učitelů HV)

místopředsedu Prof. PaedDr. Jiřího Holubce, Ph.D. k oslovení děkanů a vedoucích kateder hudební výchovy pedagogických fakult.

Vás vyzýváme k velmi pečlivému sledování situace a k vyjádření se ke vzniklé situaci. Domníváme se, že má-li mít reforma RVP nějaký smysl, nelze ji realizovat bez permanentního transparentního dialogu s pedagogickou veřejností. Jsme přesvědčeni, že dosud používaná praxe musí skončit – jinak bude RVP (opět??) cárem papíru, který pedagogům práci ztěžuje, komplikuje a znepříjemňuje a nikoli naopak. Budeme Vám vděčni za Vaše názory a neváhejte se obracet na MŠMT a NPIČR s dotazy, aby bylo zřejmé, že pedagogové neberou zásahy do systému našeho vzdělávání na lehkou váhu.

Jan Prchal, předseda SHV ČR

 
 

Share this Post