ČlenstvíPřihláška
 

Lektorský sbor

Dopolední semináře

DRGÁČOVÁ Rafaela Hudební výchova pojímaná jako radostně vnímaný a tvořivý proces
FIEDLER Vladimír Instrumentální činnosti v hodině HV
GROBÁR Martin Hudební technologie, vzdáleně spolu
HÁNA Luboš Využití looperu v hodinách HV a sborového zpěvu
HÁNOVÁ Marie „Taková normální hodina HV“
HAVELKOVÁ Hana Hudba v pohybu
HOLUBEC Jiří Dílna úprav skladeb!  Tvorba a realizace instrumentálních úprav skladeb pro školní výuku 
HRDINA Vladimír „… moje doba přijde.“ 
JIŘIČKOVÁ JiřinaBarevná hudba
KACAR Jakub „Škola hrou“ ve třetím tisíciletí
POBUDOVÁ LenkaKniha jako vhodný prostor pro komplexní Hv 
PRCHAL Jan … i cesta může být cíl!
RATISLAV Michael Instrumentální činnosti v HV
SYNEK JaromírTrouby, trubky, trubičky II – výroba a využití netradičních hudebních nástrojů ve škole
TICHÁ AlenaMožnosti nápravy profesně unaveného hlasu
ZEMAN PetrUkulele v české škole
ZEMÁNKOVÁ DagmarVedení sboru a dirigentská technika v praxi

DRGÁČOVÁ Rafaela

Hudební výchova pojímaná jako radostně vnímaný a tvořivý proces od pohybu, hry, říkadla, přes instrumentální a pěvecké dovednosti až k jednoduchým hudebním formám.

Účastníci mají možnost osvojit si netradiční formy výuky hudební výchovy zaměřené na celkový rozvoj hudebnosti jejich žáků na všech stupních škol a ZUŠ, a seznámit se s netypickými pomůckami a jejich využitím. Výuka probíhá pomocí technik zážitkové pedagogiky s využitím netradičních výukových pomůcek, poslechových cvičení, lidových her a lidových i umělých písní a říkadel.

Rafaela Drgáčová – pedagog, vyučuje hru na violoncello a hudební nauku na ZUŠ v Jeseníku. Členka České Orffovy společnosti /ČOS/ a její tisková mluvčí, lektorka seminářů v ČR a mezinárodních kurzů v duchu ideí Carla Orffa, lektorka Společnosti pro hudební výchovu ČR. Spoluautorka knihy Hudební hry a kreativních dílen pro centra dalšího vzdělávání učitelů všech typů škol, autorka přednášek a workshopů pro Akademii III. věku a seniory, vedoucí kurzu „Hrátky s hudbou – Zpívání pro rodiny s dětmi“. Členka koordinačního týmu při MŠMT hudební nauky –  příprava RVP pro hudební nauky na ZUŠ, krajská metodička HN – Olomoucký kraj, ústřední metodička HN.


FIEDLER Vladimír

Instrumentální činnosti v hodině HV. Realizace partitur s využitím orffovského instrumentáře i „klasických“ nástrojů s ohledem na věk a úroveň dovednosti dětí (od předškolního věku až po adolescenty). Žánrově pestrý repertoár – dětské písně, lidová hudba, stará muzika, spirituály i populární hudba –„šitý na míru“ jednotlivým studijním skupinám.

Mgr. Vladimír Fiedler – pedagog a hudebník, lektor, dlouholetý ředitel na Masarykově ZŠ v Žalhosticích, na které vede dětský soubor Fidorky                     a pěvecký sbor Vinohrádek, zakladatel a lektor Letního hudebního tábora (LHT) Lhotsko a LDHV Společnosti pro hudební výchovu ČR. Člen   Královské české hudební společnosti.


GROBÁR Martin

Hudební technologie, vzdáleně spolu. Obsahem jednotlivých lekcí bude představení příkladových projektů, které byly realizovány s podporou konkrétních typů technologií. Letošní rok se zaměříme na problematiku využití informační technologie v distančním vzdělávání. Účastníci budou mít možnost předložené projekty prakticky vyzkoušet, získají mnoho materiálů a prohloubí své dovednosti v ovládání současné hudební technologie. Představeny budou např. projekty Kán-on-line, i-orchestr, Music-Streaming, E-learning, Google Classroom, SoundTrap, Melodics, Noteflight, Videoučitel, aj. 

Mgr. Martin Grobár, Ph.D. – pedagog a hudebník, který v současné době vyučuje hudební výchovu a sborový zpěv na ZŠ a ZUŠ Jabloňová v Liberci, absolvent v oboru hudební výchova a sbormistrovství na PedF UK Praha. Jeho zálibou je hudební technologie a její všemožné využití ve výuce kolektivní a individuální hudební výchovy. Souvislou a pokračující pedagogickou praxí na základních a základních uměleckých školách získává své poznatky, které předává nejen svým žákům, ale také studentům na PedF UK Praha, kde se zaměřuje na oblast problematiky využití hudební technologie ve výuce hudební výchovy. Je tvůrcem online konceptu Sluchohry.cz. Je hrdým otcem čtyř dětí a tím pádem milovník vícemístných automobilů. V průběhu revize RVP byl členem revizní pracovní skupiny HV při NÚV Praha.


HÁNA Luboš

Využití looperu v hodinách HV a sborového zpěvu. Looper je skvělou pomůckou v rukách učitele a sbormistra, a nepřeberné možnosti nabízí také při nástrojové výuce. 

PhDr. Luboš Hána, Ph.D. – pedagog, sbormistr, hudebník (kytara), autor úprav skladeb z oblasti populární hudby, lektor Bohemia cantat. Vyučuje na Katedře hudební výchovy PedF Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem praktické i teoretické disciplíny. Je sbormistrem Komorního smíšeného sboru Ventilky a na PF UJEP vede sbor NONA. Je uměleckým ředitelem sborového festivalu Jirkovský Písňovar.


HÁNOVÁ Marie

„Taková normální hodina HV“. Každý učitel hudební výchovy by měl být velký herec a své studentské publikum by neměl jenom vzdělávat a vychovávat, měl by ho mít především hodně rád a těšit se z každého „potlesku“.

Mgr. Marie Hánová – pedagog na Gymnáziu Chomutov a ZUŠ Jirkov, sbormistryně gymnaziálního sboru Comodo, Komorního sboru Ventilky Jirkov a dětského sboru Světlušky Jirkov. V současné době studentka doktorského studia na Katedře hudební výchovy PF UJEP Ústí nad Labem, absolventka KHV PF UJEP Ústí nad Labem oboru HV a sbormistrovství.


HAVELKOVÁ Hana

Hudba v pohybu. Během semináře rozezníme nejcennější nástroj, který bez ohledu na věk či zkušenosti každý z nás máme, a tím je naše tělo. Prostřednictvím hravého a tvořivého prožitku z vlastního pohybu budeme s využitím říkadel, písní i klasických skladeb (znovu)poznávat základní pohybové prostředky a současně budeme hledat jejich vzájemné průsečíky se znějící hudbou. Vyzkoušíme si také způsoby, jak elementy pohybu využít v různorodých didaktických situacích.

MgA. et Mgr. Hana Havelková – učitelka tance a hudební výchovy, tanečnice, choreografka, zpěvačka. V současnosti působí na International School of Brno jako učitelka hudební výchovy v angličtině pro děti od 3 do 14 let, na JAMU v Brně jako pedagog moderního a jazzového tance a na Katedře hudební výchovy PdF MU v Brně studuje v doktorském programu a učí hudebně pohybovou výchovu. Absolvovala roční mezinárodní studijní program Advanced Studies in Music and Dance Education na Orff Institutu v Salzburku a pracovala v San Francisco School pod vedením D. Goodkina, S. Ibor-Lopéz a J. Hardinga. Je lektorkou České Orffovy společnosti, realizuje různé semináře s hudebně pohybovou a taneční tematikou. 


HOLUBEC Jiří

Dílna úprav skladeb!  Tvorba a realizace instrumentálních úprav skladeb pro školní výuku aneb proměna neživéúpravy v živé aranžmá s komentářem. Úprava jako polotovar aranžmá – volba tóniny – forma úpravy – melodie a protimelodie -harmonie a rytmus úpravy – úloha perkusí – rozdělení do hlasů – naukový rozměr úpravy – interpretace úprav – tvorba vlastní úpravy.

prof. PaedDr. Jiří Holubec, Ph.D. – pedagog, sbormistr. V současné době je členem Katedry hudební výchovy PF UJEP v Ústí nad Labem a rovněž členem katedry primárního vzdělávání FP Technické univerzity Liberec. Působí jako sbormistr univerzitního sboru Chorea academica a Děčínského pěveckého sboru. V průběhu revize RVP byl členem revizní pracovní skupiny HV při NÚV Praha. Je místopředsedou a lektorem SHV ČR a jedním ze zakladatelů Letního hudebního tábora Lhotsko. Člen Královské české hudební společnosti.


HRDINA Vladimír

„… moje doba přijde.“ – charismatický kantor a popularizátor nás tentokrát fundovaně, zábavně a zajímavě zavede do světa hudby jubilujícího Gustava Mahlera.

Vladimír Hrdina – pedagog, klavírista, popularizátor, organizátor Letní jazzové dílny Karla Velebného ve Frýdlantu, lektor Společnosti pro hudební výchovu ČR. Vyučuje na ZŠ a ZUŠ a na Gymnáziu ve Frýdlantu, jednou měsíčně přednáší v Krajské vědecké knihovně v Liberci na téma artificiální hudby, v oboru popularizace dějin hudebního umění patří k absolutní špičce.


JIŘIČKOVÁ Jiřina

Barevná hudba. Komplexně pojaté workshopy s progresivně seřazenými hudebními situacemi s prvky muzikoterapie, elementární improvizací a se zvláštním zřetelem k hudebně pohybovým aktivitám dětí. Náměty a inspirace pro hudební výchovu dětí předškolního a mladšího školního věku, stejně jako pro hudební vyučování dětí starších. Osvědčené aktivizující činnosti pro hudební nauku na ZUŠ.

PhDr. Jiřina Jiřičková, PhD. – pedagog, sbormistryně, působí na Katedře hudební výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy (Orffovy nástroje a pohybová výchova), Hudební škole hl. m. Prahy a ZUŠ Mladá Boleslav. Je lektorkou SHV ČR a České Orffovy společnosti. Vede semináře pro učitele MŠ a ZŠ. Je sbormistryní úspěšného dětského pěveckého sboru Jiřičky, který založila a vede od roku 2004.  


KACAR Jakub

„Škola hrou“ ve třetím tisíciletí: O tom, jak okořenit dnešní hudební výchovu pomocí her, elementárního muzicírování a nových technologií. Obsáhlý nápadovník činností a her z různých oblastí hudební výchovy.

Mgr. Jakub Kacar, DiS. – hudebník, pedagog, sbormistr a kreativec v současnosti působí na Katedře hudební výchovy PF UJEP Ústí nad Labem a ZUŠ Litoměřice, absolvent KHV PF UJEP Ústí nad Labem a konzervatoře Teplice v oboru viola. Stále četněji se věnuje lektorské činnosti pro Českou filharmonii, NPI ČR, Descartes s.r.o., Společnost pro hudební výchovu ČR či soukromě a to i mimo ČR. Představitel nastupující generace kreativních pedagogů. Ve své pedagogické činnosti se zaměřuje především na novelizaci a „atraktivizaci” výuky hudební výchovy pro současného žáka. 


POBUDOVÁ Lenka

Kniha jako vhodný prostor pro komplexní Hv aneb S knihou v ruce i bez ní, při hodinách hudba zní.

Dílna nabídne široký záběr činností využitelných v projektovém vyučování i v běžných hodinách Hv na ZŠ. 

Mgr. Lenka Pobudová – učitelka Čj a HV na ZŠ a MŠ v Praze Vinoři, oba předměty vyučuje v co nejširším kontextu a zaměřuje se na jejich činnostní pojetí. Spoluautorka učebnice Hudební výchova 1 (nakladatelství Fraus) a autorka blogu www.jaknahudebku.blogspot.cz


PRCHAL Jan

… i cesta může být cíl! HV dnes, (nejen) populární hudba v HV – hrajeme, zpíváme, posloucháme a soutěžíme. Kvízy, praktické činnosti a speciálně: aktivní a aktivizační poslech hudby. … aby to nebyla nuda! … a bylo to k užitku.  

PaedDr. Jan Prchal – pedagog, lektor, autor učebnic, učebních textů a metodických materiálů, popularizátor, předseda SHV ČR. V současné době působí jako pedagog a zástupce ředitelky na ZŠ a ZUŠ Jabloňová Liberec, škole s rozšířenou výukou HV, je odborným asistentem Katedry hudební výchovy PF UJEP Ústí nad Labem a Katedry hudební výchovy  PedF UK Praha, spolupracovníkem MŠMT ČR a členem prezídia České hudební rady při UNESCO. Leader libereckého Regionálního centra Hudby do škol, projektu České filharmonie, hlavní organizátor LDHV a Hudební olympiády ČR. V průběhu revize RVP byl koordinátorem revizní pracovní skupiny HV při NÚV Praha. Je jedním ze zakladatelů LHT Lhotsko a členem Královské české hudební společnosti. Má rád děti, muziku, hudební výchovu – a účastníky LDHV!


RATISLAV Michael

Instrumentální činnosti v HV – jednoduché partitury, které udělají radost žákům, pedagogům, vedení školy i inspekci. 

Mgr. Michael Ratislav – pedagog, sbormistr a hudebník. Vyučuje na ZŠ Krásného v Brně, škole s rozšířenou výukou HV a vede instrumentální soubor ORRA a DPS Petrklíč. Je členem folklórního souboru Jánošíček.


SYNEK Jaromír

Trouby, trubky, trubičky II – výroba a využití netradičních hudebních nástrojů ve škole. Seminář navazuje na loňské téma (kdo si trubičky loni vyrobil, nechť si je i letos přibalí do kufru k novým hudebním hrátkám). Výroba netradičních hudebních nástrojů rozvíjí manuální zručnost a zároveň i tvořivý přístup dětí k aktivnímu muzicírování, umožňuje atraktivním a vzhledem k věku i přiměřeným způsobem letmo nahlédnout i pod pokličku teoretických disciplín jakými jsou např. akustika, organologie ad. Hudební nástroje vyrobené veskrze z přírodních, recyklovaných či recyklovatelných materiálů nikterak nezatíží rozpočet školy, nabízejí prostor k užitečné realizaci dětí při jejich výrobě i následném využití a zároveň mohou být i cestou, jak motivovat ředitele škol k nákupu tradičních hudebních nástrojů, které by měly patřit ke standardnímu vybavení škol.

Mgr. Jaromír Synek, PhD. – absolvent Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (obor Učitelství Č-HV) – 1992, v letech 1994 až 2001 působil na olomouckých základních a středních školách jako učitel českého jazyka, hudební výchovy a sbormistr školních pěveckých sborů. V roce 2001 se stal členem Katedry hudební výchovy PdF UP jako odborný asistent pro didaktiku HV. Od roku 2002 je koordinátorem projektu „Slyšet jinak” zaměřeného na elementární komponování a rozvíjení kreativity prostřednictvím hudebních činností.


TICHÁ Alena

Možnosti nápravy profesně unaveného hlasu. Prakticky zaměřený seminář dává možnost účastníkům poznat individuální příčiny jejich hlasových obtíží, nabízí však i prevenci těm, jejichž hlas zatím zvládá náročné povolání hlasového profesionála. V semináři budou nabídnuty hry, cvičení a motivace, které vedou k předcházení a k nápravě hlasové únavy. Jde o prakticky zaměřený seminář, v němž bude respektován individuální přístup ke každému účastníku.

PaedDr. Alena Tichá, Ph.D. – pedagožka, autorka učebnic a odborných textů, hlasová poradkyně v pěveckých sborech, lektorka SHV ČR. Vyučuje zpěv na PedF UK Praha, externě působila na ZUŠ a DAMU, založila školu s RVHV při ZŠ Na Výsluní v Brandýse nad Labem, kde řadu let vyučovala HV a vedla pěvecký sbor. Pro učitele z praxe vede metodické semináře na téma: Hlasová výchova dětí, Práce s dětmi hudebně a pěvecky zaostávajícími, Hlasová výchova ve sboru, Tvořivá práce s hlasem. V posledních letech se zaměřuje též na hlasovou reedukaci a prevenci hlasové únavy u pedagogů a hlasových profesionálů. Spolupracuje s foniatrickou klinikou FN Hradec Králové.


ZEMAN Petr

Ukulele v české škole. Ukulele je ideálním nástrojem pro instrumentální činnosti dětí v hodinách hudební výchovy. Jeho čtyři nylonové struny nekladou velký odpor prstům a zvládají je i děti mladšího školního věku. Lze je poměrně rychle naladit, hra v základní tónové řadě není složitá a pravidelné cvičení nenásilně podporuje žádaný rozvoj jemné motoriky. Velmi dobře se ukulele spojuje s orffovským instrumentářem i dalšími nástroji, které se ve školní praxi používají (zobcové flétny, boomwhackers apod.). Z hlediska současné výuky na dálku představuje ideální prostředek pro aktivní muzicírování.

PhDr. Petr Zeman, Ph.D. – absolvoval studium učitelství v oboru český jazyk – hudební výchova na Katedře hudební výchovy PF Ústí nad Labem. Působil na mnoha školách v Ústeckém kraji a od roku 1991 vyučuje hudební disciplíny na PF UJEP v Ústí nad Labem. Profesionálně se věnuje sólovému i sborovému zpěvu (Severočeské divadlo, Pražský rozhlasový sbor, Áda Siegl Band aj.) a sbormistrovství (Ústecký dětský sbor). Ve volném čase pěstuje hru na kytaru a v posledních letech hlavně na ukulele, v němž objevil nástroj vhodný pro hudební vzdělávání dětí, a používá jej i ve výuce budoucích učitelů mateřských a základních škol. Je autorem metodického návodu na využití ukulele ve výuce hudební výchovy.


ZEMÁNKOVÁ Dagmar

Vedení sboru a dirigentská technika v praxi. Zaměření na elementární dirigentskou dovednost                             a zautomatizování jednotlivých gest v různém metru, tempu, dynamice. Vedení vokálních skupin, vokálně instrumentálních těles na školách                          a především ve třídách v běžných vyučovacích hodinách s důrazem na přesvědčivý, přirozený a čitelný kontakt mezi dirigentem a zpěváky (instrumentalisty).

Mgr. Dagmar Zemánková – pedagožka, sbormistryně, absolventka  PedF UK obor HV – sbormistrovství, dirigování pod vedením Prof. Jiřího Koláře a Miroslava Košlera. Lektorka SHV ČR. Vyučuje na Gymnáziu a v ZUŠ v Rychnově nad Kněžnou, vede pěvecké sbory X-tet (komorní těleso s repertoárem populárním, jazzovým, gospelovým) a Prausův pěvecký sbor (velký smíšený sbor klasického zaměření se 150letou tradicí).